Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

PHẢN ỨNG CỦA AMIN VỚI AXIT NITRO

* Để phân biệt amin các bậc với nhau thì ngoài phản ứng với thuốc thử Lucas, trong chương trình hóa học phổ thông chúng ta thường sử dụng axit nitro HNO2.

– Amin bậc 1 công dụng với HNO2 tạo thành ancol, N2 và nước tựa như amoniac :
R – NH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O
H – NH2 + HNO2 → HOH + N2 + H2O
– Với amin thơm bậc 1 ở nhiệt độ thấp tạo muối điazo ví dụ anilin :
C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2 O
– Amin bậc 2 tính năng với HNO2 tạo hợp chất nitrozo dạng dầu màu vàng .
– Amin bậc 3 không công dụng với HNO2 .

Bài tập

Câu 1: Khi cho etylamin tác dụng với axit nitro thì có hiện tượng:

A. Tạo kết tủa và sủi bọt khí
B. Tạo kết tủa và tạo 1 chất lỏng phân lớp trong nước
C. Tạo chất lỏng phân lớp và chất khí
D. Sủi bọt khí
Hiển thị đáp án
C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 ↑ + H2O
C2H5OH tan tốt trong nước nên không có sự phân lớp

→ Đáp án D

Câu 2:Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Benzen → Nitrobenzen → Anilin
Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

A. 186,0 gam
B. 111,6 gam
C. 55,8 gam
D. 93,0 gam
Hiển thị đáp án
Hiệu suất cả quy trình = 60 %. 50 % = 30 %
Benzen → Nitrobenzen → Anilin
Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
⇒ mC6H5NH2 = 2.93.30 % = 55,8 g

→ Đáp án c

Câu 3:. Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu được muối amoni Y trong đó nito chiếm 22.95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là?

Hiển thị đáp án

Đặt công thức amin là R-NH2

Amin phản ứng với HNO3 :
R-NH2 + HNO3 → R-NH3NO3
Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
⇒ R = 43
⇒ X là : C3H7NH2

Câu 4:Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl-(với hiệu suất 100%), lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là :

A. 0,1 mol và 0,4 mol
B. 0,1 mol và 0,2 mol .
C. 0,1 mol và 0,1 mol .
D. 0,1 mol và 0,3 mol .
Hiển thị đáp án
Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
nC6H5N2Cl = 0,1 mol
Theo PT : nC6H5NH2 = nNaNO2 = nC6H5N2 + Cl = 0,1 mol

→ Đáp án C

Câu 5:Hỗn hợp 1,07g hai amin đơn chức bậc nhất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo nên dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư thu được 0,03 mol H2. Xác định công thức 2 amin:

A. C3H7NH2 và C4H9NH2
B. C2H5NH2 và C3H7NH2
C. CH3NH2 và C2H5NH2
D. CH3NH2 và C3H7NH2
Hiển thị đáp án
Đặt CT chung của 2 amin là RNH2
Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án
nH2 = 0,03 mol
⇒ nROH = nH2O = 0,03 mol
Có : 15 ( CH3 ) < 19,6 < 29 ( C2H5 ) ⇒ 2 amin là : CH3NH2 và C2H5NH2

→ Đáp án C

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin – Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.