Trong dung dịch axit axetic ( CH3COOH ) có những phần tử nào sau đây :

B. CH3COO-, H2O

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước, thì nhìn nhận nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ? A. [ H + ] = 0,10 M B. [ H + ] < [ CH3COO - ] C. [ H + ] > [ CH3COO – ] D. [ H + ] < 0,10 M Cân bằng sau sống sót trong dung dịch : C H 3 C O O H ↔ C H 3 C O O - + H +

D. lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch

Cân bằng sau sống sót trong dung dịch : C H 3 C O O H ↔ C H 3 C O O – + H +

D. lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch

Cân bằng sau sống sót trong dung dịch : C H 3 C O O H ↔ C H 3 C O O – + H +

A. chuyển dịch theo chiều thuận

B. chuyển dịch theo chiều nghịch

C. cân bằng không bị chuyển dịch

D. lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch

Khi thêm một chút ít dung dịch HCl vào dung dịch CH 3 COOH thì nồng độ ion CH 3 COO – trong dung dịch thu được sẽ đổi khác như thế nào so với dung dịch bắt đầu ? A. Tăng B. Giảm C. Không đổi. D. Tăng sau đó giảm Trong dung dịch axit axetic ( CH3COOH ) có những phần tử nào sau đây : A. H +, CH3COO – B. CH3COO -, H2O C. CH3COOH, CH3COO -, H +. D. CH3COOH, H +, CH3COO -, H2O Cho những phản ứng : 2CH3 COOH + Ca → ( CH3COO ) 2C a + H2 ( 2 ) ( CH3COO ) 2C a + Na2CO3 → 2CH3 COONa + CaCO3 ( 4 ) Người ta dùng phản ứng nào để tách lấy axit axetic từ hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic ?

A. (1) và (3).

B.  (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

2CH3 COOH + Ca ( OH ) 2 -> ( CH3COO ) 2C a + 2H2 O ( 1 ) ( CH3COO ) 2C a + H2SO4 -> 2CH3 COOH + CaSO4 ( 3 )

Đề bài:

A. H +, CH3COO – C. CH3COOH, H +, CH3COO -, H2O

B. H+, CH3COO-, H2O       D. CH3COOH, CH3COO-, H+

ĐÁP ÁN: C

Chọn đáp án C

Trong dung dịch axit axetic ( CH3COOH ) phân li không trọn vẹn .CH3COOH ⇄ CH3COO – + H +Vậy trong dung dịch gồm CH3COOH, H +, CH3COO -, H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong dung dịch axit axetic ( bỏ lỡ sự phân li của H2O ) có những phần tử nào ?
A. B. C.CH3COOH, H +, CH3COO -, H2O. D. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li ?Chất nào sau đây là chất điện li ?

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

Saccarozơ là chất không điện li vì :

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Nước đóng vai trò gì trong quy trình điện li những chất tan trong nước ?Chất nào là chất điện li mạnh trong những chất sau ?Natri florua ( NaF ) trong trường hợp nào dưới đây không dẫn được điện ?Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?Phương trình điện li viết đúng làIon Na +. nH2O được hình thành khi :Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh ?Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu ?Nồng độ mol của cation và anion trong dung dịch Ba ( NO3 ) 2 0,02 M là :Chất nào sau đây dẫn được điện ?Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa :Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li ?Dung dịch BaCl2 2M có nồng độ mol / l của anion là

Kết luận nào sau đây không đúng?

Chất nào sau đây là chất điện li yếu ?
HCl, AgNO3, H2O, KOH .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.