So Sánh Sự Mạnh Yếu Về Tính Axit Của Những Loại Axit Cơ Bản

Trong chương trình hóa học đại trà phổ thông những bạn trẻ đã được làm quen với nhiều loại axit đang được sử dụng thoáng rộng trong công nghiệp ngày này đơn cử như axit Hcl, h2so4, hf, hno3 … Hôm nay hóa chất Hanimex sẽ cùng những bạn nhỏ đi sâu khám phá, so sánh độ mạnh yếu của chúng ra làm thế nào nhé, hy vọng bài viết đáp ứng thêm nhiều tri thức ship hàng việc học hóa được tốt hơn .

So sánh tính axit của Một số hợp chất hữu cơ là so sánh độ linh động của nguyên tử H trong HCHC.
Hợp chất nào mang độ linh động của nguyên từ H càng cao thì tính axit càng mạnh.
-Khái niệm độ linh động của nguyên tử H (hidro): Là khả năng phân ly ra ion H (+) của hợp chất hữu cơ đó.
-Độ linh động của nguyên tử hidro phụ thuộc vào lực hút tĩnh điện giữa ngyên tử liên kết với hidro

So sánh định tính

– Nguyên tắc chung : Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh .– Đối với những axit mang oxi của cùng một yếu tố : càng nhiều O tính axit càng mạnh .HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4– Đối với axit của những yếu tố trong cùng chu kì : yếu tố TT mang tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh ( những yếu tố đều ở mức hóa trị cao nhất ) .

H3PO4 < H2SO4 < HClO4

– Đối với axit của những yếu tố trong cùng một nhóm A thì :+ Axit ko mang oxi : tính axit tăng dần từ trên xuống dưới :

HF < HCl < HBr < HI            (do bán kính ion X– tăng)

+ Axit mang O : tính axit giảm dần từ trên xuống dưới :– Với những axit hữu cơ RCOOH : ( nguyên tử H được coi ko mang năng lực hút hoặc đẩy e )+ Nếu gốc R hút e ( ko no, thơm hoặc mang halogen … ) sẽ làm tăng tính axit .* Xét với gốc R mang chứa nguyên tử halogen :+ Halogen mang độ âm điện càng to thì tính axit càng mạnh :+ Gốc R mang chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh :+ Nguyên tử halogen càng nằm sắp nhóm COOH thì tính axit càng mạnh :– Với một cặp axit / bazơ phối hợp : tính axit càng mạnh thì bazơ phối hợp của nó càng yếu và trái lại .– Với một phản ứng : axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối ( trường hợp trừ 1 số ít đặc trưng ) .

2. So sánh định lượng

– Với axit HX trong nước mang cân đối :HX ↔ H + + X – ta mang hằng số phân ly axit : KA– KA chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, bản tính của axit. Trị giá của KA càng to tính axit của axit càng mạnh .

Một vài dạng bài tập về so sánh độ mạnh yếu của Axit

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Câu 1: Thứ tự những chất xếp theo chiều tăng dần lực axit là
A. HCOOH B. CH2ClCH2COOH C. HCOOH D. CH3COOH

Câu 2: Cho những chất sau : C2H5OH, CH3COOH, HCOOH, C6H5OH
Chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong những nhóm chức của 4 chất là :
A. C2H5OH, C6H5OH, HCOOH, CH3COOH.
B. C2H5OH, C6H5OH, CH3COOH, HCOOH .
C. C6H5OH,C2H5OH, HCOOH, CH3COOH.
D. C6H5OH,C2H5OH, CH3COOH, HCOOH

Câu 3: Cho những chất : p-NO2C6H4 COOH (1), m-NO2C6H4COOH (2), o-NO2C6H4COOH (3)
Tính axit tăng dần theo dãy nào trong số những dãy sau đây ?
A. (2) < (1) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (3) < (1) < (2) D. (2) < (3) < (1)

Câu 4: Cho 4 axit: CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, H2SO4. Độ mạnh của những axit được sắp theo
thứ tự tăng dần
A. CH3COOH < H2CO3 < C6H5OH < H2SO4
B. H2CO3< C6H5OH < CH3COOH < H2SO4
C. H2CO3< CH3COOH < C6H5OH < H2SO4
D. C6H5OH < H2CO3< CH3COOH < H2SO4

Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit : CH3CH2COOH (1), CH2=CHCOOH (2),
CH3COOH(3).
A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (2) < (3) < (1) D. (3) < (1) < (2)

Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của những chất sau :
CH2Cl – COOH (1), CHCl2COOH (2), CCl3COOH (3)
A. (3) < (2) < (1) B. (1) < (2) < (3) C. (2) < (1) < (3) D. (3) < (1) < (2)

Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit của những chất sau :
Axit o-nitrobenzoic (1), axit p-nitrobenzoic (2), axit m-nitrobezoic (3).
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1) C. (2) < (1) < (3) D. (2) < (3) < (1)

Câu 8 : Cho những chất sau:
1) axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (mang trong quả chanh)
2) axit 2-hiđroxipropanoic (mang trong sữa chua).
3) axit 2-hiđroxibutanđioic (mang trong quả táo).
4) axit 3-hiđroxibutanoic (mang trong nước tiểu của người bệnh tiểu đường).
5) axit 2,3-đihiđroxibutanđioic (mang trong rượu vang).
Thứ tự sắp xếp những axit trên theo chiều tính axit mạnh dần từ trái sang phải là
A. 2,4,5,3,1. B. 4,2,3,5,1. C. 4,3,2,1,5. D. 2,3,4,5,1.

Câu 9 : Sắp xếp những hợp chất sau theo thứ tự tăng dần tính axit: axit axetic (1), axit monoflo
axetic (2), axit monoclo axetic (3), axit monobrom axetic (4):
A. (1) < (2) < (3 ) < (4) B. (1) < (4) < (3) < (2)

C. ( 4 ) < ( 3 ) < ( 2 ) < ( 1 ) D. ( 2 ) < ( 3 ) < ( 4 ) < ( 1 )

Câu 10 : Sắp xếp những hợp chất sau theo thứ tự tăng dần tính axit: axit picric (1), phenol (2), pnitrophenol (3), p-cresol (4): A. (1) < (2) < (3 ) < (4) B. (1) < (4) < (3) < (2) C. (4) < (3) < (2) < (1) D. (4) < (2) < (3) < (1)

Câu 11 : Sắp xếp những hợp chất sau theo thứ tự tăng dần tính axit : CH3COOH ( 1 ) ; CH2 = CH-COOH ( 2 ), C6H5COOH ( 3 ) ; CH3CH2COOH ( 4 ) A. ( 1 ) < ( 2 ) < ( 3 ) < ( 4 ) B. ( 4 ) < ( 1 ) < ( 3 ) < ( 2 ) C. ( 4 ) < ( 2 ) < ( 3 ) < ( 1 ) D. ( 4 ) < ( 3 ) < ( 2 ) < ( 1 )Câu 12 : Hãy sắp xếp những chất sau đây theo thứ tự tăng dần tính axit :etanol ( 1 ), phenol ( 2 ), axit axetic ( 3 ), pmetylphenol ( 4 ), axit tricloaxetic ( 5 ), p-nitrophenol ( 6 )A. 1 < 4 < 2 < 6 <3 < 5 ;B. 1 < 2 < 3 < 4 < 6 < 5 ;C. 1 < 4 < 6 < 2 <3 < 5 ;D. 1 < 2 < 3 < 6 < 4 < 5 .Câu 13 : Hãy sắp xếp những axit sau theo thứ tự tăng dần tính axit ( độ mạnh ) CH2Br-COOH ( 1 ), CCl3-COOH ( 2 ), CH3COOH ( 3 ), CHCl2-COOH ( 4 ), CH2Cl-COOH ( 5 )A. ( 1 ) < ( 2 ) < ( 3 ) < ( 4 ) < ( 5 ) ;B. ( 1 ) < ( 2 ) < ( 4 ) < ( 3 ) < ( 5 ) ;C. ( 3 ) < ( 1 ) < ( 5 ) < ( 4 ) < ( 2 ) ;D. ( 3 ) < ( 5 ) < ( 1 ) < ( 4 ) < ( 2 ) ;Câu 14 : Cho dãy những hợp chất sau : phenol ( 1 ), etanol ( 2 ), nước ( 3 ), axit etanoic ( 4 ), axit clohiđric ( 5 ), axit metanoic ( 6 ), axit oxalic ( 7 ), ancol proylic ( 8 ). Thứ tự tăng dần tính axit là :A. ( 8 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 1 ), ( 7 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 5 )B. ( 8 ), ( 2 ), ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 5 )C. ( 3 ), ( 8 ), ( 2 ), ( 1 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 5 )D. ( 8 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 1 ), ( 4 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 5 )Câu 15 : Hãy sắp xếp những axit dưới đây theo tính axit giảm dần : CH3COOH ( 1 ), C2H5COOH ( 2 ), CH3CH2CH2COOH ( 3 ), ClCH2COOH ( 4 ), FCH2COOH ( 5 )Câu 16 : Trong những axit sau, axit mang tính axit mạnh nhất là :A. O N C H C H Hai 6 4 OO B.CH 3COOH C. Hai 6 3   Hai O N C H C H   OO D. HCOOHCâu 17 : Cho những chất : CH2ClCOOH ( a ) ; CH3-COOH ( b ) ; C6H5OH ( c ) ; H2CO3 ( d ) ; H2SO4 ( e ). Tính axit của những chất giảm theo trật tự :Câu 18 : Xét những chất : ( I ) : Axit axetic ; ( II ) : Phenol ; ( III ) : Glixerin ; ( IV ) : Axit fomic ; ( V ) : Rượu metylic ; ( VI ) : Nước ; ( VII ) : Axit propionic. Độ mạnh tính axit những chất tăng dần như sau :A. ( V ) < ( III ) < ( VI ) < ( II ) < ( VII ) < ( I ) < ( IV )B. ( VI ) < ( V ) < ( III ) < ( II ) < ( VII ) < ( I ) < ( IV )C. ( V ) < ( VI ) < ( II ) < ( III ) < ( VII ) < ( I ) < ( IV )D. ( V ) < ( VI ) < ( III ) < ( II ) < ( VII ) < ( I ) < ( IV )Câu 19 : So sánh tính axit của những axit sau : ( 1 ) CH2ClCHClCOOH ; ( 2 ) CH3CHClCOOH ; ( 3 ) HCOOH ; ( 4 ) CCl3COOH ; ( 5 ) CH3COOH .A. ( 1 ) < ( 2 ) < ( 3 ) < ( 4 ) < ( 5 ) .B. ( 4 ) < ( 1 ) < ( 2 ) < ( 3 ) < ( 5 ) .C. ( 5 ) < ( 3 ) < ( 1 ) < ( 2 ) < ( 4 ) .

D. (5) < (3) < (2) < (1) < (4)

Cau 20: Axit nào trong số những axit sau mang tính axit mạnh nhất:
A. CH2F-CH2-COOH B. CH3-CCl2-COOH
C. CH3CHF-COOH D. CH3-CF2-COOH
ĐÁP ÁN
1.D 2.B 3.A 4.D 5.B 6.B 7.B 8.B 9.B 10.D
11.B 12.A 13.C 14.D 15.D 16.C 17.B 18.A 19.D 20.D

TAGs : ag loãng trứng gà na2co3 pb nguội cr nóng tan cr2o3 fe cùng feno32 đun mno2 al bốc khói khí ẩm tại vì đậm nồng bao nhiêu Phần Trăm cu td fe3o4 hiện tượng kỳ lạ nh3 k2cro4 kclo3 dư khối riêng khô dd pbs protein s kmno4 125 gam naoh kcl ag2o khử caocl2 na2cro4 lúc vừa h2cro4 h2s chứng tỏ clohydric dạ dày thuoc muriatic gì violet bơm 10 ml ph = 3 200 ml 1 m nacl ph = Hai amol / l hỗn 0 4 m hòa 15 g hướng dẫn hinh anh j co doc khong ph msds nao manh nhat dữ gìn và bảo vệ hipoclorơ sản xuất tai hại tỷ trọng vai trò xác thuốc tím tỏ tinh yeu hon 2 m glutamic 250 ml mol 175 ml 32 30 36 chat cua ứng tên bay khá chuẩn bằng de lam gi hclo3 hclo2 vatgia va chai đóng clohidriccu ( oh ) Hai ch3coona anilin natri aluminat agno3 na2sio3 fe2o3 fes fe ( oh ) 3 feo fecl2 fe ( no3 ) Hai feso4 fexoy mấy h2 india infosystems in stomach interview questions ionic or covalent process intermolecular forces ibm intranet jigani jobs jaipur address job vacancy chennai noida campus nagpur madurai koh khco3 k2co3 k2cr2o7 kalo2 kno3 li quỳ chuyển màu merck mg mgo mgoh2 mgso4 mgco3 nahco3 naalo2 naclo nano3 na2so4 na2s o2 chiếc 35 đọc 1 n 180 mg 120 2 n 25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.