AXIT – BAZƠ -MUỐI

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

I. Axit – Công thức hóa học, tên gọi và phân loại axit

1. Axit là gì?

– Axit là hợp chất hóa học trong phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hihdro link với gốc axit ( – Cl, = SO4, – NO3 gạch ngang biểu lộ hóa trị ) những nguyên tử hidro này hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế bằng những nguyên tử sắt kẽm kim loại

2. Công thức hóa học của Axit

– Công thức hóa học của axit gồm một hay nhiều nguyên tử H và gốc axit

Bạn đang đọc: Axit – Bazo – Muối – ICAN

3. Phân loại axit

* Có 2 loại axit, đó là:

– Axit không có oxi : HCl, H2S, …- Axit có oxi : H2SO4, H2CO3, …

4. Tên gọi của axit

* Axit không có oxi

– Các đọc tên: Tên axit = axit + tên phi kim + hidric

Ví dụ: HCl: axit clohidric. Gốc axit tương ứng là clorua

H2S : axit sunfuhidric. Gốc axit tương ứng là sunfua

* Axit có oxi

+ Axit có nhiều oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ic

Ví dụ: H2SO4 : axit sunfuric. Gốc axit: sunfat

HNO3 : axit nitric. Gốc axit : nitrat

+ Axit có ít oxi:

Tên axit = axit + tên phi kim + ơ

Ví dụ: H2SO3 : axit sunfurơ. Gốc axit sunfit

II. Bazơ – Công thức hóa học, tên gọi và phân loại bazơ

1. Bazơ là gì?

– Bazơ là hợp chất hóa học trong phân tử gồm có một nguyên tử sắt kẽm kim loại link với một hay nhiều nhóm hidroxit ( – OH ) .

2. Công thức hóa học của bazơ

– Công thức hóa học của bazơ : M ( OH ) n, n : số hóa trị của sắt kẽm kim loại

3. Tên gọi của Bazơ

– Tên bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ: Fe(OH)2: sắt (II) hidroxit; KOH: kali hidroxit

4. Phân loại bazơ

– Bazơ tan trong nước gọi là kiềm.

Ví dụ: NaOH – Natri hidroxit, KOH – kali hidroxit, Ca(OH)2 – Canxi hidroxit, Ba(OH)2 – Bari hidroxit

– Bazơ không tan trong nước.

Ví dụ: Cu(OH)2 – Đồng(II) hidroxit, Fe(OH)2 – Sắt (II) hidroxit, Fe(OH)3 – Sắt (III) hidroxit.

III. Muối – Công thức hóa học, tên gọi và phân loại muối

1. Muối là gì?

– Muối là hợp chất hóa học trong phân tử muối có một hay nhiều nguyên tử sắt kẽm kim loại link với môht hay nhiều gốc axit

2. Công thức hóa học của Muối

– Công thức hóa học của muối gồm 2 phần : sắt kẽm kim loại và gốc axit .

Ví dụ: Na2SO4 – Natri sunfat, CaCO3 – Canxi cacbonat

3. Tên gọi của Muối

– Tên muối = tên kim loại (kèm hóa trị nếu có nhiều hóa trị) + tên gốc axit

Ví dụ: K2SO4 : kali sunfat; KHCO3: kali hidro cacbonat; FeSO4: sắt (II) sunfat; Na2SO3: natri sunfit

4. Phân loại Muối

– Muối trung hòa: là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hidro có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại

Ví dụ: Na2SO4, CaCO3,…

– Muối axit: là muối trong đó gốc axit còn nguyên tử hidro H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế bằng các nguyên tử kim loại.

Ví dụ: NaHSO4, NaHS, NaHSO3,…

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI VỀ AXIT – BAZƠ – MUỐI

Dạng 1. Phân loại chất thuộc axit, bazơ hay muối

– Cần nhớ : khái niệm axit, bazơ và muối để từ đó phân loại chất cho đúngVí dụ : trong những chất sau, chất nào là axit :HCl, KOH, NaCl, Ca ( OH ) 2, KCl, NaOHHướng dẫn giải :HCl : axitKOH, Ca ( OH ) 2, NaOH : BazơNaCl, KCl : Muối

Dạng 2. Đọc tên các axit, bazơ, muối

– Lưu ý : nhớ cách đọc tên của axit thì có axit có oxi và axit không có oxiVí dụ : Đọc tên những axit sau :HCl, H2SO4, HNO3Hướng dẫn giải :HCl : axit clohiđricH2SO4 : axit sunfuricHNO3 : axit nitric

Dạng 3. Viết công thức hóa học của axit, bazơ tương ứng với các oxit axit, oxit bazơ

Ví dụ :Viết công thức hóa học của những bazơ tương ứng với những oxit sau đâyNa2O, K2O, CaOHướng dẫn giải :

Na2O có bazơ tương ứng là NaOH

K2O có bazơ tương ứng là KOHCaO có bazơ tương ứng là Ca ( OH ) 2

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 113 SGK Hoá học 8):

 

Hãy chép vào vở bài tập những câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợpAxit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều … link với … Các nguyên tử hiđro này hoàn toàn có thể thay thế sửa chữa bằng ..Bazơ là hợp chất mà phân tử có một … link với một hay nhiều nhóm …

Hướng dẫn giải

Axit là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hiđro link với gốc axit. Các nguyên tử hiđro này hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế bằng nguyên tử sắt kẽm kim loại .Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử sắt kẽm kim loại link với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit ( – OH ) .

Bài 2 (trang 130 SGK Hoá học 8):

Hãy viết công thức hóa học của những axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng : – Cl, = SO3, = SO4, – HSO4, = CO3, ≡ PO4, = S, – Br, – NO3 .

Hướng dẫn giải

– Công thức hóa học của những axit là :HCl : axit clohidric .H2SO4 : axit sunfuric .H2SO3 : axit sunfurơ .H2CO3 : axit cacbonic .H3PO4 : axit photphoric .H2S : axit sunfuhiđric .HBr : axit bromhiđric .HNO3 : axit nitric .

Bài 3 (trang 130 SGK Hoá học 8):

Hãy viết công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit sau : H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4 .

Hướng dẫn giải

– Công thức hóa học của những oxit axit tương ứng với những axit là :H2SO4 oxit axit là : SO3 .H2SO3 oxit axit là : SO2 .H2CO3 oxit axit là : CO2 .HNO3 oxit axit là : NO2 .H3PO4 oxit axit là : P2O5 .

Bài 4 (trang 130 SGK Hoá học 8):

Viết công thức hóa học của bazơ tương ứng với những oxit sau đây : Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3 .

Hướng dẫn giải

– Công thức hóa học của những bazơ tương ứng với những oxit là :NaOH tương ứng với Na2O .LiOH tương ứng với Li2O .Cu ( OH ) 2 tương ứng với CuO .Fe ( OH ) 2 tương ứng với FeO .Ba ( OH ) 2 tương ứng với BaO .Al ( OH ) 3 tương ứng với Al2O3 .

Bài 5 (trang 130 SGK Hoá học 8):

Viết công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ sau đây : Ca ( OH ) 2, Mg ( OH ) 2, Zn ( OH ) 2, Fe ( OH ) 2 .

Hướng dẫn giải

– Công thức hóa học của oxit tương ứng với những bazơ như sau :CaO tương ứng với Ca ( OH ) 2 .MgO tương ứng với Mg ( OH ) 2 .ZnO tương ứng với Zn ( OH ) 2 .FeO tương ứng với Fe ( OH ) 2 .

Bài 6 (trang 130 SGK Hoá học 8):

Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây :a ) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4 .b ) Mg ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3, Cu ( OH ) 2 .c ) Ba ( NO3 ) 2, Al2 ( SO4 ) 3, Na2CO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4 .

Hướng dẫn giải

– Đọc tên những chấta ) HBr – Axit bromhiđric ,H2SO3 – axit sunfurơ ,H3PO4 – axit photphoric ,H2SO4 – axit sunfuric .b ) Mg ( OH ) 2 – Magie hiđroxit ,Fe ( OH ) 3 – sắt ( III ) hiđroxit ,Cu ( OH ) 2 – đồng ( II ) hiđroxit .c ) Ba ( NO3 ) 2 – Bari nitrat ,Al2 ( SO4 ) 3 – nhôm sunfat ,Na2CO3 – natri cacbonat ,

ZnS – kẽm sunfua,

NaHPO4 – natri hiđrophotphat ,NaH2PO4 – natri đihiđrophotphat .Hóa 8 bài axit bazo muối do chính đội ngũ giáo viên ICAN trực tiếp biên soạn theo giáo án mới nhất. Chúc những bạn học tập vui tươi .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.