Oxit axit là gì? tính chất hóa học của oxit axit trong hóa học lớp 8 như thế nào? Đây là câu hỏi gửi nhiều nhất cho VIETCHEM trong kỳ thi học kỳ và Trung học Phổ Thông vừa qua.  Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết về oxit axit, tính chất và bài tập có lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Định nghĩa oxit axit là gì ?

Oxit axit còn được gọi là anhidrit axit, đây là những loại oixt có tính năng với bazơ tạo thành muối hóa học, công dụng với nước tạo thành axit. Oxit axit thường là của phi kim, công dụng được với nước sẽ tạo ra những mẫu sản phẩm axit tương ứng. Oxit axit gồm hai nguyên tố hóa học, trong đó sẽ có một nguyên tố là oxi .

Công thức tổng quan là: MaOb.

oxit-axit-la-gi-3

Định nghĩa oxit axit là gì ?

2. Cách gọi tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit

Cách đọc tên oxit axit trong hóa học
Tên oxit axit : ( Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim ) + Tên phi kim + ( tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi ) + ‘ ‘ Oxit ’ ’

Chỉ số

Tên tiền tố

Ví dụ

1 Mono ( không cần đọc so với những hợp chất thường thì ) ZnO : Kẽm oxit
2 Đi UO2 : Urani đioxit
3 Tri SO3 : Lưu huỳnh trioxit
4 Tetra
5 Penta N2O5 : Đinitơ pentaoxit
6 Hexa
7 Hepa Mn2O7 : Đimangan heptaoxit

3. Oxit có những loại nào ?

oxit-axit-la-gi-4

Phân loại oixt trong hóa học

3.1. Oxit bazơ

Đây là những loại oxit công dụng được với axit để tạo thành muối và nước. Một số oxit bazơ phản ứng với nước để tạo thành bazơ tan gọi là kiềm .

  • Ví dụ : Na2O – NaOH, Fe2O3 – Fe ( OH ) 3 …

3.2. Oxit axit

Đây là những oxit tính năng với bazo để tạo ra muối và nước, phản ứng với nước tạo thành một axit .

  • Ví dụ : Mn2O7 – HMnO4, CO2 – H2CO3, P2O5 – H3PO4 .

3.3. Oxit lưỡng tính

Là loại oxit hoàn toàn có thể công dụng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước .

  • Ví dụ : Al2O3, ZnO .

3.4. Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối .

  • Ví dụ : Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO, …

4. Tính chất hóa học của oxit axit

4.1. Oxit axit có tính tan

Trừ SiO2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit.

Ví dụ:

SO3 + H2O → H2SO4
P2O5 + 3H2 O → 2H3 PO4
N2O5 + H2O → 2HNO3
SO2 + H2O → H2SO3

4.2. Oxit axit tính năng với nước H2O

Đa số những loại oxit axit khi tính năng với nước H2O sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2 .
SO3 + H2O → H2SO4
CO2 + H2O → H2CO3 ( Phản ứng thuận nghịch )

4.3. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo ra muối

Thông thường đó là những oxit tính năng được với nước ( Na2O, CaO, K2O, BaO )
SO3 + CaO -> CaSO4
P2O5 + 3N a2O -> 2N a3PO4

Các tính chất hóa học của oxit axit

Các đặc thù hóa học của oxit axit

4.4 Tác dụng với bazơ tan

Bazo tan là bazo của sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ mới. Cụ thể, có 4 bazo tan như sau : NaOH, Ca ( OH ) 2, KOH, Ba ( OH ) 2 .
P2O5 + 6KOH → 2K3 PO4 + 3H2 O
Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ tham gia phản ứng mà mẫu sản phẩm tạo ra sẽ khác nhau, hoàn toàn có thể là nước + muối trung hoà, muối axit hoặc hỗn hợp 2 muối .

  • Gốc axit tương ứng có hoá trị II

Đối với sắt kẽm kim loại trong bazơ có hoá trị I :
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1 : Phản ứng tạo muối axit
NaOH + SO2 → NaHSO3
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 : Phản ứng tạo muối trung hoà
2KOH + SO3 → K2SO3 + H2O

  • Đối với kim loại trong bazơ có hoá trị II

Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 1 : Phản ứng tạo muối trung hoà
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 : Phản ứng tạo muối axit
SiO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSiO3

  • Đối với axit có gốc axit hoá trị III

Đối với sắt kẽm kim loại có hoá trị I :
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 6 :
P2O5 + 6N aOH → 2N a2HPO4 + H2O
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 4 :
P2O5 + 4N aOH → 2N aH2PO4 + H2O
Tỉ lệ mol bazo và oxit axit là 2 :
P2O5 + 2N aOH + H2O → 2N aH2PO4

4.5. Oxit lưỡng tính

Là loại oxit hoàn toàn có thể tính năng với axit hoặc bazơ để tạo muối và nước .

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4.6. Oxit trung tính

Đây là oxit không phản ứng với nước để tạo bazơ hay axit, không phản ứng với bazơ hay axit để tạo muối .

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

5. Các dạng bài tập oxit axit công dụng với bazo

5.1. Trường hợp 1

Khi những oxit axit ( CO2, SO2 … ) tính năng với dung dịch kiềm ( KOH, NaOH … )
Phương trình hóa học
CO2 + NaOH → NaHCO3 ( 1 )
CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O ( 2 )

Cách giải

Bước 1: Xét tỉ lệ mol bazo và oxit axit, giả sử là T

– Nếu T ≤ 1 : Sản phẩm thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng ( 1 )
– Nếu 1 < T < 2 : Sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa tức xảy ra đồng thời 2 phản ứng ( 1 ) và ( 2 ) - Nếu T ≥ 2 : Sản phẩm thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng ( 2 ) .

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình đó (nếu xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài đã cho

oxit-axit-la-gi-5

Các dạng bài tập oxit axit thường gặp trong hóa học lớp 8

5.2. Trường hợp 2

Khi những oxit axit ( CO2, SO2 … ) công dụng với dung dịch kiềm thổ ( Ca ( OH ) 2, Ba ( OH ) 2 … )
Phương trình phản ứng
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 + H2O ( 1 )
2CO2 + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2 ( 2 )

Cách giải

Bước 1 : Xét tỉ lệ
– Nếu T ≤ 1 : Sản phẩm thu được là muối trung hòa ( xảy ra phản ứng ( 1 ) )
– Nếu 1 < T < 2 : Sản phẩm thu được là muối axit và muối trung hòa ( xảy ra phản ứng ( 1 ) và ( 2 ) ) - Nếu T ≥ 2 : Sản phẩm thu được là muối axit ( xảy ra phản ứng ( 2 ) ) . Bước 2 và bước 3 tương tự như trường hợp 1 .

6. Bài tập oxit axit có lời giải

oxit-axit-la-gi-7

Bài tập hóa học có giải thuật cụ thể

Bài tập 1: Tiến hành sục khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào một lượng dư dung dịch Ca(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được sau phương trình phản ứng.

Lời Giải:

Theo đề bài ta tính được nCO2 = 5,6 / 22,4 = 0,25 mol
Ca ( OH ) 2 dư nên ta có phương trình phản ứng sau :
CO2 + Ca ( OH ) 2 → CaCO3 ↓ + H2O
0,25 → 0,25 → 0,25
Từ phương trình ta có n CaCO3 = 0,25 mol => m CaCO3 = 100 x 0,25 = 25 gam
Kết luận : Sau phản ứng ta thu được kết tủa có khối lượng 25 gam .

Bài tập 2: Tiến hành dẫn 2,24 lít khí SO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 150 ml dung dịch NaOH 1 M. Hãy tính nồng độ mol của các chất dung dịch có trong phản ứng.

Lời Giải:

Theo đề bài ta có nSO2 = 2,24 / 22,4 = 0,1 mol, nNaOH = CM.V = 1 x 0,15 = 1,15 mol
Phương trình phản ứng
SO2 + 2N aOH → Na2SO3 + H2O ( 1 )
0,1 0,15
0,075 0,15 0,075
Từ phương trình ta thấy SO2 dư nên số mol sẽ tính theo NaOH
=> nNa2SO3 = 0,2 ( mol )
CO2 + Na2SO3 + H2O → 2N aHSO3 ( 2 )
0,025 0,075
0,025 0,025 0,05
Theo phương trình ( 2 ) ta thấy NaHSO3 dư nên sẽ tính theo số mol của SO2
nNaHSO3 = 2 nSO2 = 0,025. 2 = 0,05 ( mol ) => m = 5,2 ( gam )
nNa2SO3 dư = 0,075 – 0,025 = 0,05 ( mol ) => m = 6,3 ( gam )

Bài tập 3: Tiến hành đốt cháy hoàn toàn 8 gam lưu huỳnh, sản phẩm khi được sinh ra sẽ được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M thu được kết tủa X và dung dịch Y. Khi đu nóng dung dịch Y ta thu được m gam kết tủa. Hãy tính giá trị của m.

Lời Giải:

Theo đề bài ta tính được nS = 8/32 = 0,25 ml ; nBa ( OH ) 2 = 0,4 X 0,5 = 0,2 ml
S + O2 → SO2
0,25 0,25
SO2 + Ba ( OH ) 2 → BaSO3 ↓ + H2O ( 1 )
0,25 0,2
Theo phương trình ( 1 ) ta thấy SO2 dư 0,05 mol => nBaSO3 = 0,2 ( mol )
SO2 + BaSO3 + H2O → Ba ( HSO3 ) 2 ( 2 )
0,05 0,2
Theo phương trình ( 2 ) ta thấy BaSO3 dư nên số mol sẽ được tính theo SO2
Vậy ta có kết tủa Y nBaSO3 dư = 0,2 – 0,005 = 0,15 mol

Bài tập 4: Sục 6,72 lít khí CO2 trong điều kiện tiêu chuẩn vào 400ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Giải

Ta có : nCO2 = 6,72 x 22,4 = 0,3 ( mol )
nNaOH = C ­ M x V = 1 x 0,4 = 0,4 ( mol )
Phương trình hóa học
CO2 + 2N aOH → Na2CO3 + H2O ( 1 )
Có : 0,3 mol 0,4 mol
P. / ứ : 0,2 < - 0,4 -> 0,2
Theo PTHH ( 1 ) ta thấy CO2 dư nên số mol tính theo NaOH tức nNa2CO3 = 0,2 ( mol )
nCO2 ­ p / ứ = 0,2 ( mol ) => nCO2 dư = 0,3 – 0,2 = 0, 1 ( mol )
CO2 dư : CO2 + Na2CO3 + H2O → 2N aHCO3 ( 2 )
Có : 0,1 mol 0,2 mol
P. / ứ : : 0,1 -> 0,1 -> 0,2
Theo PTHH ( 2 ) ta thấy Na2CO3 dư nên số mol tính theo CO2 :
nNaHCO3 = 2 nCO2 = 0,1 x 2 = 0,2 ( mol )
nNa2CO3 dư = 0,2 – 0,1 = 0,1 ( mol )
Dung dịch thu được sau phản ứng gồm 2 muối : Na2CO3 ( 0,1 mol ), NaHCO3 ( 0,2 mol )
mNa2CO3 = 0,1 x 106 = 10,6 ( g )

mNaHCO3 = 0,2 x 84 = 16,8 (g)

Trên đây là những thông tin về oxit axitHóa chất VIETCHEM muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng qua đó các bạn đã biết được oxit axit là gì? cách gọi tên, tính chất hóa học và cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào?. Nếu bạn nào có thắc mắc về oxit, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách điền thông tin vào hộp thoại hỗ trợ trực tuyến 24/7 để được giải đáp tốt nhất.

>>>XEM THÊM: Silicon có độc hại không? Những thông tin cần thiết về chúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.