Một phần của tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông 2012 – 2013 MÔN HOÁ HỌC

C. tạo ra kết tủa cĩ màu vàng D tạo ra khí khơng màu hĩa nâu trong khơng khí.

A. C3H7COOH B C2H5COOH C HCOOH D CH3COOH.

Tài liệu tham khảo ơn tập thi TN THPT năm học 2012-2013 – Lưu hành nội bộ

Câu 14 : Đốt cháy hồn tồn một thể tích hơi ancol X thu được 3 thể tích khí CO2 và 4 thể tích hơi nước ( những thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện kèm theo nhiệt độ, áp suất ). Cơng thức của X là

A. C2H5OH. B. C3H7OH. C. CH3OH. D. C4H9OH.

Câu 15 : Cho dãy những chất CH3COONa, CH3COOCH3, H2NCH2COOH, CH3CH2NH2. Số chất trong dãy phản
ứng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 3. C. 2 .
D. 1 .
Câu 16 : Cấu hình electron của cation R + cĩ phân lớp ngồi cùng là 2 p6. Nguyên tử R là
A. Na. B. K. C. Li. D. Mg .
Câu 17 : Cho sắt lần lượt vào những dung dịch : FeCl3, AlCl3, CuCl2, Pb ( NO3 ) 2, HCl, H2SO4 đặc nĩng ( dư ). Số trường hợp phản ứng sinh ra muối sắt ( II ) là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6 .
Câu 18 : Nguyên tắc chung để điều chế sắt kẽm kim loại là
A. khử ion sắt kẽm kim loại thành nguyên tử. B. oxi hố ion sắt kẽm kim loại thành sắt kẽm kim loại. C.cho ion sắt kẽm kim loại tính năng với axit. D. cho ion sắt kẽm kim loại công dụng với bazơ .
Câu 19 : Cho dãy những sắt kẽm kim loại : K, Na, Ba, Ca, Be. Số sắt kẽm kim loại trong dãy khử được nước ở nhiệt độ thường là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4 .
Câu 20 : Cho dãy những sắt kẽm kim loại : K, Ca, Al, Fe. Kim loại trong dãy cĩ tính khử mạnh nhất là
A. K. B. Ca. C. Al. D. Fe .
Câu 21 : Cho dãy những chất : Na, Na2O, NaOH, NaHCO3. Số chất trong dãy công dụng được với dung dịch HCl
sinh ra chất khí là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4
Câu 22 : Chất X là một bazơ mạnh, được sử dụng để sản xuất clorua vơi. Chất X là
A. KOH. B. NaOH. C. Ba ( OH ) 2. D. Ca ( OH ) 2 .
Câu 23 : Cho dãy những chất : AlCl3, NaHCO3, Al ( OH ) 3, Na2CO3, Al. Số chất trong dãy đều công dụng được với
axit HCl, dung dịch NaOH là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5 .
Câu 24 : Dãy gồm những chất đều cĩ đặc thù lưỡng tính .
A. NaHCO3, Al ( OH ) 3, Al2O3. B. AlCl3, Al ( OH ) 3, Al2O3. C. Al, Al ( OH ) 3, Al2O3. D. AlCl3, Al ( OH ) 3, Al2 ( SO4 ) 3 .
Câu 25 : Cho 4,6 gam sắt kẽm kim loại kiềm M tính năng với lượng nước ( dư ) sinh ra 2,24 lít H2 ( đktc ). Kim loại M là
A. K. B. Na. C. Li. D. Cs .
Câu 26 : Cho dãy những chất : Fe, FeO, Fe2O3, Fe ( OH ) 2, Fe ( OH ) 3. Số chất trong dãy khi công dụng với dung dịch HNO3 lỗng sinh ra loại sản phẩm khí ( chứa nitơ ) là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3 .
Câu 27 : Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào dung dịch HCl ( dư ), thu được 4,48 lít khí H2
( đktc ). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là

A. 2,7gam và 2,8gam. B. 2,8gam và 2,7gam.

C. 2,5 gam và 3,0 gam. D. 3,5 gam và 2,0 gam .
Câu 28 : Cho 6,85 gam kimloại X thuộc nhĩm IIA vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 ( đktc ). Kim loại X là
A. Sr. B. Ca. C. Mg. D. Ba .
Câu 29 : Cho m gam Fe tan hồn tồn trong lượng dư dung dịch HNO3, thể tích khí NO ( mẫu sản phẩm duy nhất ,
ở đktc ) thu được là 1,12 lít. Giá trị của m là A. 2,8. B. 5,6. C. 4,2. D. 7,0 .
Câu 30 : Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Sắt bị oxi hố bởi clo tạo thành hợp chất sắt ( II ) .
B. Sắt công dụng với axit lỗng H2SO4, HCl đều tạo thành hợp chất sắt ( III ). C. Hợp chất sắt ( II ) bị oxi hố thành hợp chất sắt ( III ) .
D. Hợp chất sắt ( III ) bị oxi hố thành sắt .
Câu 31 : Một hợp chất của crom cĩ năng lực làm bốc cháy S, C, P., C2H5OH khi tiếp xúc với nĩ. Hợp chất đĩ là
A. CrO3. B. Cr2O3. C. Cr ( OH ) 3. D. Cr2 ( SO4 ) 3 .
Câu 32 : Kim loại X cĩ thể khử được Fe3 + trong dung dịch FeCl3 thành Fe2 + nhưng khơng khử được H + trong dung dịch HCl thành H2. Kim loại X là
A. Mg. B. Fe. C. Zn. D. Cu .
Câu 33 : Thuốc thử để phân biệt ba dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau : NaOH, HCl, H2SO4 lỗng là
A. BaCO3. B. Al. C. Fe. D. BaSO4 .
Câu 34 : Một loại than đá dùng cho một nhà máy sản xuất nhiệt điện cĩ chứa 2 % lưu huỳnh. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất đốt hết 100 tấn than chì trong một năm ( 365 ngày ) khối lượng khí SO2 xả vào khí quyển là
A. 1420 tấn. B. 1250 tấn. C. 1530 tấn. D. 1460 tấn .
Câu 35 : Cho một loại quặng chứa sắt trong tự nhiên đã được vô hiệu tạp chất. Hồ tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy cĩ khí màu nâu bay ra ; dung dịch thu được cho tính năng với dung dịch BaCl2 thấy cĩ kết tủa trắng ( khơng tan trong axit mạnh ). Loại quặng đĩ là
Câu 36 : Khi cho Fe tính năng với dung dịch HNO3 lỗng thấy thốt ra một khí khơng màu, hố nâu trong khơng khí. Khí đĩ là
A. N2. B. NO. C. NO2. D. NH3 .
Câu 37 : Cho dãy những chất : NaHCO3, Na2CO3, Ca ( HCO3 ) 2, FeCl3, AlCl3. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5 .
Câu 38 : Khi đun ancol X ( cơng thức phân tử C2H6O ) với axit Y ( cơng thức phân tử C2H4O2 ) cĩ axit H2SO4
đặc làm chất xúc tác thu được este cĩ cơng thức phân tử
A. C4H10O2. B. C4H8O2. C. C4H10O3. D. C4H8O3
Câu 39 : Khi đun hợp chất X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y ( C2H4NNaO2 ) và Z ( C2H6O ). Cơng thức phân tử của X là
A. C4H7NO2. B. C4H10NO2. C. C4H9NO2. D. C4H7NNaO2. Câu 40 : Hai chất đều phản ứng được với dung dịch NaOH là
A. CH3COOH và CH3COOCH3. B. CH3COOH và C2H5OH .

C. C2H5OH và CH3COOCH3. D. CH3OH và CH3COOCH3.

ĐỀ SỐ 3

Câu 1 : Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì Open A. kết tủa màu nâu đỏ .
B. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đĩ chuyển dẩn sang màu nâu đỏ. C. kết tủa màu trắng hơi xanh .
D. kết tủa màu xanh lam .
Câu 2 : Cơng thức hố học của sắt ( II ) hidroxit là
A. Fe ( OH ) 2. B. Fe3O4. C. Fe ( OH ) 3. D. FeO .
Câu 3 : Cho dãy những sắt kẽm kim loại : Na, Cu, Al, Cr. Kim loại mềm nhất trong dãy là
A. Cu. B. Al. C. Cr. D. Na .
Câu 4 : Đun nĩng tinh bột trong dung dịch axit vơ cơ lỗng sẽ thu được
A. xenlulozơ. B. glucozơ. C. glixerol. D. etyl axetat .
Câu 5 : Cho dãy những chất : C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 ( anilin ). Chất trong dãy cĩ lực bazơ yếu nhất .
A. CH3NH2. B. C2H5NH2. C. C6H5NH2. D. NH3 .
Câu 6 : Hợp chất cĩ tính lưỡng tính là
A. Ba ( OH ) 2. B. Cr ( OH ) 3. C. Ca ( OH ) 2. D. NaOH .
Câu 7 : Cho 1,37 gam sắt kẽm kim loại kiềm thổ M phản ứng với nước ( dư ), thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M là
A. Sr. B. Mg. C. Ba. D. Ca .
Câu 8 : Cho dãy những sắt kẽm kim loại : Na, Al, W, Fe. Kim loại trong dãy cĩ nhiệt độ nĩng chảy cao nhất là
A. Fe. B. W. C. Al. D. Na .
Câu 9 : Cho 8,9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn công dụng với dung dịch H2SO4 lỗng ( dư ), thu được 0,2 mol khí H2. Khối lượng của Mg và Zn trong 8,9 gam hỗn hợp trên lần lượt là
A. 2,4 gam và 6,5 gam, B. 1,2 gam và 7,7 gam .
C. 1,8 gam và 7,1 gam. D. 3,6 gam và 5,3 gam .
Câu 10 : Điều chế sắt kẽm kim loại Mg bằng giải pháp
A. điện phân dung dịch MgCl2. B. dùng H2 khử MgO ở nhiệt độ cao. C. dùng sắt kẽm kim loại Na khử ion Mg2 + trong dung dịch MgCl2. D. điện phân MgCl2 nĩng chảy. Câu 11 : Dãy gồm những ion được sắp xếp theo thứ tự oxi hố giảm dần từ trái sang phải là :
A. Al3 +, Cu2 +, K +. B. Cu2 +, Al3 +, K +. C. K +, Al3 +, Cu2 +. D. K +, Cu2 +, Al3 +. Câu 12 : Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit axit ?
A. Na2O. B. CrO3. C. K2O. D. CaO .
Câu 13 : Cho 5,0 gam CaCO3 phản ứng hết với axit CH3COOH ( dư ), thu được V lít khí CO2 ( ở đktc ), Giá trị của V là
A. 1,12. B. 4,48. C. 2,24. D. 3,36 .
Câu 14 : Hai dung dịch đều phản ứng được với sắt kẽm kim loại Cu là
A. FeCl3 và AgNO3. B. FeCl2 và ZnCl2 .
C. AlCl3 và HCl. D. MgSO4 và ZnCl2 .

Câu 15:Cấu hình electron lớp ngồi cùng của nguyên tử nguyên tố Al ( Z= 13) là

A. 3 s23p3. B. 3 s23p2. C. 3 s23p1. D. 3 s13p2 .
Câu 16 : Chất cĩ chứa nguyên tố nitơ là
A. metyl.amin. B. saccarozơ. C. xenlulozơ. D. glucozơ .
Câu 17 : Chất béo là trieste của axit béo với

Tài liệu tham khảo ơn tập thi TN THPT năm học 2012-2013 – Lưu hành nội bộ

Câu 18 : Hồ tan 22,4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 lỗng ( dư ), sinh ra V lít khí NO ( mẫu sản phẩm duy nhất, ở đktc ). Giá trị của V là
A. 8,96. B. 2,24. C. 4,48. D. 3,36 .
Câu 19 : Chất cĩ nhiều trong khĩi thuốc lá gây hại cho sức khoẻ con người là
A. heroin. B. nicotin. C. cafein. D. cocain .
Câu 20 : Cho dãy những chất : H2, H2NCH2COOH, C6H5NH2, C2H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng
với NaoH trong dung dịch là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4 .
Câu 21 : Canxi hiđroxit ( Ca ( OH ) 2 ) cịn gọi là
A. thạch cao. B. đá vơi. C. thạch ca sống. D. vơi tơi .
Câu 22 : Cho dãy những sắt kẽm kim loại : Fe, K, Mg, Ag. Kim loại trong dãy cĩ tính khử yếu nhất là
A. Fe. B. K. C. Ag. D. Mg .
Câu 23 : Metyl acrylat cĩ cơng thức cấu trúc thu gọn là
A. CH3COOC2H5. B. CH2 = CHCOOCH3 .
C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3 .
Câu 24 : Este HCOOCH3 phản ứng với dung dịch NaOH ( đun nĩng ), sinh ra những mẫu sản phẩm hữu cơ là
A. CH3COONa và CH3OH. B. CH3ONa và HCOONa .
C. HCOONa và CH3OH. D. HCOOH và CH3Ona .
Câu 25 : Axit amino axetic ( H2NCH2COOH ) công dụng được với dung dịch
A. Na2SO4. B. NaOH. C. NaNO3. D. NaCl .
Câu 26 : Trùng hợp etilen thu được mẫu sản phẩm là

A. poli (metyl metacrylat). B. poli (vinyl clorua) (PVC)

C. poli ( phenol-fomanđehit ). D. poli etylen ( PE )
Câu 27 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ là
A. CH3COOH. B. CH3COOC2H5. C. C2H5OH. D. CH3NH2. Câu 28 : Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion sắt kẽm kim loại trong oxit .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.