Nhóm halogen – Axit halogenhiđric. Dung dịch HF là axit yếu còn những dung dịch HCl, HBr, HI đều là những axit mạnh .Nội dung chính

  • Đáp án D
    Tính axit của axit halogenhidric: HF < HCl < HBr < HI
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Trong số những halogenhiđric, chất nào có tính axit mạnh nhất
  • Video liên quan

– Axit halogenhiđric
HX \ ( \ overset { + H_ { 2 } O } { \ rightarrow } \ ) Dung dịch HX
Dung dịch HF là axit yếu còn những dung dịch HCl, HBr, HI đều là những axit mạnh .
Trong các axit halogen chất nào có tính axit mạnh nhấtTính axit tăng, tính khử tăng .

Đáp án D
Tính axit của axit halogenhidric: HF < HCl < HBr < HI

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tố halogen nào sau đây có trong men răng của con người và động vật hoang dã ? Xem đáp án » 03/09/2021 16,102

HCl không công dụng với cặp chất nào sau đây ? Xem đáp án » 03/09/2021 10,921

Chiều tăng dần tính oxi hóa của những halogen là Xem đáp án » 03/09/2021 8,699

Trong những chất sau đây, chất nào dùng để phân biệt hồ tinh bột ? Xem đáp án » 03/09/2021 8,615

Phản ứng nào sau đây. HCl bộc lộ tính khử ? Xem đáp án » 03/09/2021 4,834

Cho 10,1 gam hỗn hợp X gồm MgO và ZnO công dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol HCl, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là Xem đáp án » 03/09/2021 3,674

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng trong dung dịch?

Xem đáp án » 03/09/2021 3,611

Clorua vôi được gọi là Xem đáp án » 03/09/2021 1,016

Cho 5 gam oxit sắt kẽm kim loại M ( có hóa trị II ) vào dung địch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 11,875 gam muối. Kim loại M là Xem đáp án » 03/09/2021 696

Dung dịch HF được dùng để khắc chữ vẽ hình lên thủy tinh nhờ phản ứng với chất nào sau đây ? Xem đáp án » 03/09/2021 608

Khi trộn 200 ml dung dịch HCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 4M thì thu được dung dịch mới có nồng độ là Xem đáp án » 03/09/2021 308

Trong số những halogenhiđric, chất nào có tính axit mạnh nhất

Trong số những halogenhiđric, chất nào có tính axit mạnh nhất

A. HBr.

B. HI.

C. HF.

D. HCl.

Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là :

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

Dãy axit nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?A. HI > HBr > HCL > HF B. HF > HCL > HBr > HI .C. HCL > HBr > HI > HF. D. HCl > HBr > HF > HI Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần : A. HCl, HBr, HI, HF. B. HBr, HI, HF, HCl. C. HI, HBr, HCl, HF. D. HF, HCl, HBr, HI. Câu 1 : Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là :A. HFB. HClC. HBrD. HICâu 2 : Nung 8,1 gam bột nhôm với 38,1 gam iot, biết hiệu suất phản ứng là 80 %. Lượng Iotua nhôm thu được là :A. 81,6 g

B. 97,92g

C. 65,28 gD. 102 gCâu 3 : Khi sục chất khí nào sau đây vào dung dịch KI có hồ tinh bột thì sau phản ứng dung dịch có màu xanh :A. Cl2B. O3C. O2D. Cl2, O3Câu 4 : Cho NaI rắn vào bình dung dịch H2SO4đđ nóng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thêm vài giọt hồ tinh bột vào bình phản ứng thì dung dịch sẽ có màu :A. NâuB. ĐỏC. TímD. XanhCâu 5 : Tính oxi hóa của Br2 :A. mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Clo .B. mạnh hơn Clo nhưng yếu hơn Iot .C. mạnh hơn Iot nhưng yếu hơn Clo .D. mạnh hơn Flo nhưng yếu hơn Iot .Câu 6 : Trong phản ứng hóa học sau, Brom đóng vai trò là SO2 + Br2 + 2H2 O H2SO4 + 2HB rA. Chất khử .B.Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử .C.Chất oxi hóa .D.Không là chất oxi hóa không là chất khử .Câu 7 : Chất khí hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch nước Brom là :A. SO2 .B. CO2 .C. O2 .D. HCl .Câu 8 : Đổ dd chứa 1 g HBr vào dd chứa 1 g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu : A. Màu đỏ .B. Màu xanh .C. Không màu .D. Màu tím .Câu 9 : Chất A là muối Canxi halogenua. Dung dịch chứa 0.200 g A công dụng với lượng dư dung dịch bạc nitrat thì thu được 0.376 g kết tủa bạc halogenua. Công thức phân tử của chất A là :A. CaF2 .B. CaCl2 .C. CaBr2 .D. CaI2 .Câu 10 : Phát biểu nào sau đây không đúng mực :A. Halogen là những phi kim nổi bật, chúng là những chất oxi hóa .B. Trong hợp chất những halogen đều hoàn toàn có thể có số oxi hóa : – 1, + 1, + 3, + 5, + 7 .C. Khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iotD. Các halogen khá giống nhau về đặc thù hóa học. Cho những phân tử : HC1, HBr, HI, HF. Phân tử có link phân cực mạnh nhất làA. HBr. B. HI. C. HCl. D. HF. Bài 1 : Dãy aixt nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần : A. HCl, HBr, HI, HF. B. HBr, HI, HF, HCl. C. HI, HBr, HCl, HF. D. HF, HCl, HBr, HI. Cho những phát biểu sau( 1 ) Dãy HF, HCl, HBr, HI : độ bền tăng dần, tính axit và tính khử tăng dần .( 2 ) HF là axit yếu nhưng có đặc thù đặc biệt quan trọng ăn mòn thủy tinh .( 3 ) Phản ứng : NaX ( tt ) + H2SO4 đặcTrong các axit halogen chất nào có tính axit mạnh nhất( 4 ) Các muối AgX đều là chất kết tủa ( X là halogen ) .( 5 ) Không thể dữ gìn và bảo vệ axit HF trong chai, lo bằng thủy tinh .( 6 ) Trong nhóm halogen, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân : tính phi kim ( tính oxy hóa ) giảm dần còn tính khử tăng dần .( 7 ) Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn có thể điều chế clo bằng cách cho HCl đặc công dụng với những chất oxi hóa mạnh như MnO2, KMnO4, KClO3, K2Cr2O7, …( 8 ) Trong công nghiệp, điều chế clo bằng cách điện phân dung dịch natri clorua NaCl bão hòa ( không có màng ngăn ) .

Số phát biểu đúng là   A. 2.                  B. 3.                C. 4.                      D.5

Tính axit của axit HI so với axit HF, HCl, HBr là

A. Mạnh hơn

B. Yếu hơn

C. Bằng nhau

D. Cả A và C

( 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước. ( 3 ) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ. ( 5 ) Trong những axit HF, HCl, HBr, HI thì HI là axit có tính khử mạnh nhất. ( 7 ) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng những dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa. Trong số những nhận xét trên, số nhận xét không đúng là : A. 4.

B. 5.                          

C. 6. D. 7.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.