Nội dung chính

 • Axit nào sau đây có tính oxi hóa mạnh. Hãy chọn đá…
 • Câu hỏi mới nhất
 • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
 • Dãy điện hóa của kim loại
 • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
 • Dãy điện hóa của kim loại
 • Ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Axit nào sau đây có tính oxi hóa mạnh. Hãy chọn đá…

Câu hỏi : Axit nào sau đây có tính oxi hóa mạnh. Hãy chọn đáp án đúng nhất.

A. HClB. H2SO4 đặcC. HNO3D. HNO3 và H2SO4 đặc Đáp án D Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 9 Axit nitric và muối nitrat Lớp 11 Hoá học Lớp 11 – Hoá học Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất ?

A. Ca2+.

B. Ag+.

C. Fe2+.

D. Zn2+.

Đáp án B

Phương pháp giải:

Dựa vào dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại .

Giải chi tiết:

Ion Ag + có tính oxi hóa mạnh nhất trong những ion Ca2 +, Ag +, Fe2 + và Zn2 +.

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »

 • Cho những chất hữu cơ mạch hở : X là axit no, hai chức, Y và Z là hai ancol không no, đơn chức ( MY > MZ ) ; T là este của X, Y, Z ( chỉ chứa chức este ). Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp E gồm Y và T thu được 9,072 lít CO2 ( đktc ) và 5,13 gam H2O. Mặt khác, cho 0,09 mol E tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được muối khan F và hỗn hợp ancol G. Đốt cháy trọn vẹn F thu được CO2 ; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy trọn vẹn G thu được 10,08 lít CO2 ( đktc ). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
 • Cho hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở, trong đó có một este đơn chức và ba este hai chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X cần 14,784 lít O2 ( đktc ), thu được 25,08 gam CO2. Đun nóng 11,88 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn Y và phần hơi chỉ chứa một ancol đơn chức Z. Cho Z vào bình Na dư, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng bình Na tăng 5,85 gam. Trộn Y với CaO rồi nung trong điều kiện kèm theo không có không khí, thu được 2,016 lít ( đktc ) một hiđrocacbon duy nhất. Công thức phân tử của những este là

Xem thêm »

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

Dãy điện hóa1 31.623Tải về Bài viết đã được lưu

Dãy điện hóa của kim loại

 • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất
 • Dãy điện hóa của kim loại
 • Ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại
 • Bài tập vận dụng liên quan

Ion sắt kẽm kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất được VnDoc biên soạn hướng dẫn những bạn học viên giải bài tập một cách nhanh và đúng chuẩn nhất. Cũng như đưa ra những nội dung kim chỉ nan tương quan, kèm theo những dạng câu hỏi bài tập củng cố. Giúp bạn đọc vận dụng tốt vào giải bài tập. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

>> Mời các bạn tham khảo một số câu hỏi liên quan:

 • Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất
 • Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất
 • Nguyên tắc điều chế kim loại và các phương pháp điều chế kim loại

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất

A. Fe2 + .B. Zn2 + .C. Ag + .D. Ba2 + .

Đáp án hướng dẫn giải bài tập

Trong những ion sắt kẽm kim loại đề bài cho thì Ag + có tính oxi hóa mạnh nhất .

Đáp án C

Dãy điện hóa của kim loại

Các sắt kẽm kim loại trong dãy điện hoá được sắp xếp theo chiều tính khử của sắt kẽm kim loại giảm dần và tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần .Dãy điện hoá được cho phép Dự kiến chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá – khử : chất oxi hoá mạnh hơn sẽ oxi hoá chất khử mạnh hơn sinh ra chất oxi hoá yếu hơn và chất khử yếu hơn .

Ý nghĩa của dãy điện hóa của kim loại

So sánh tính oxi hóa – khử

Tính oxi hóa của ion Mn + càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu và ngược lại. Cụ thể như sắt kẽm kim loại Na có tính khử mạnh do đó ion Na + có tính oxi hóa yếu. Ion Ag + có tính oxi hóa mạnh do đó sắt kẽm kim loại Ag có tính khử yếu .

Xác định chiều phản ứng oxi hóa – khử

Dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại được cho phép Dự kiến chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hóa – khử theo quy tắc alpha : Phản ứng giữa hai cặp oxi hóa – khử sẽ xảy ra theo chiều chất oxi hóa mạnh hơn sẽ oxi hóa chất khử mạnh hơn, sinh ra oxi hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn .Để xét một phản ứng oxi hóa – khử có xảy ra hay không cần nắm được quy tắc alpha :hất khử mạnh + chất oxi hóa mạnh → chất oxi hóa yếu hơn + chất khử yếu hơn .

Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy các ion sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là

A. Ag +, Cu2 +, Fe3 +, Fe2 + .B. Fe3 +, Cu2 +, Fe2 +, Ag + .C. Ag +, Fe3 +, Cu2 +, Fe2 + .D. Fe2 +, Cu2 +, Fe3 +, Ag + .

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy những ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là Fe2 +, Cu2 +, Fe3 +, Ag +

Câu 2. Dãy bao gồm các ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là

A. Ag +, Cu2 +, Fe3 +, Fe2 + .B. Fe3 +, Cu2 +, Ag +, Fe2 + .C. Ag +, Fe3 +, Cu2 +, Fe2 + .D. Fe3 +, Ag +, Cu2 +, Fe2 + .

Xem đáp án

Đáp án C

Dãy những ion sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxi hóa là Ag +, Fe3 +, Cu2 +, Fe2 + .

Câu 3. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo muối sắt (II)

A. HNO3 đặc, nóng, dư .B. CuSO4 .C. H2SO4 đặc, nóng, dưD. MgSO4 .

Xem đáp án

Đáp án B

Fe công dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư đều thu được muối sắt ( III )Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Câu 4. Có 4 dung dịch đựng riêng biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 0B. 1C. 3D. 2

Xem đáp án

Đáp án D

Để xảy ra quy trình ăn mòn điện hóa cần thỏa mãn nhu cầu 3 điều kiện kèm theo :Có 2 điện cực khác bản2 điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau2 điện cực được nhúng trong cùng 1 dung dịch chất điện lyCó 2 trường hợp thỏa mãn nhu cầu : Fe nhúng vào dung dịch CuCl2 và Fe nhúng vào dung dịch CuCl2 + HCl

Câu 5. Trong tinh thể NaCl, nguyên tố Na và Cl ở dạng ion và có sô electron lần lượt là

A. 10 và 18B. 12 và 16C. 10 và 10D. 11 và 17

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 6. Các chất trong dãy nào sau đây đều có liên kết ion?

A. KBr, CS2, MgSB. KBr, MgO, K2OC. H2O, K2O, CO2D. CH4, HBr, CO2

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Liên kết hóa học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. sắt kẽm kim loại .B. cộng hóa trị .C. ion .D. cho – nhận .

Xem đáp án

Đáp án C

X là K ( sắt kẽm kim loại mạnh ), Y là phi kim ( phi kim yếu )Liên kết hóa học giữa X và Y là link ion

Câu 8. Nhóm hợp chất nào sau đây đều là hợp chất ion ?

A. H2S, Na2O .B. CH4, CO2 .C. CaO, NaCl .D. SO2, KCl .

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 9. Hầu hết các hợp chất ion

A. có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao .B. dễ hòa tan trong những dung môi hữu cơ .C. ở trạng thái nóng chảy không dẫn điện .D. tan trong nước thành dung dịch không điện li .

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Nguyên tử Al có 3 electron hóa trị. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nó liên kết với 3 nguyên tử flo:

A. Liên kết sắt kẽm kim loại .B. Liên kết cộng hóa trị có cực .C. Liên kết cộng hóa trị không cực .D. Liên kết ion .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 11. Cấu hình electron của cặp nguyên tử nào sau đây có thể tạo liên kết ion:

A. 1 s22s22p3 và 1 s22s22p5B. 1 s22s1 và 1 s22s22p5C. 1 s22s1 và 1 s22s22p63s23p2D. 1 s22s22p1 và 1 s22s22p63s23p6

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 12. Trong dãy oxit sau: Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, SO3, Cl2O7. Những oxit có liên kết ion là :

A. Na2O, SiO2, P2O5 .B. MgO, Al2O3, P2O5C. Na2O, MgO, Al2O3 .D. SO3, Cl2O3, Na2O .

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 13. Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm

A. Có hai cặp electron chung, là liên kết đôi, không phân cực .B. Có một cặp electron chung, là link đơn, không phân cực .C. Có một cặp electron chung, là link ba, có phân cực .D. Có một cặp electron chung, là link đơn, phân cực .

Xem đáp án

Đáp án D

Có một cặp electron chung, là link đơn, phân cực .

Câu 14.Cho các phân tử: N2; SO2; H2; HBr. Phân tử nào trong các phân tử trên có liên kết cộng hóa trị không phân cực?

A. N2 ; SO2B. H2 ; HBr .C. SO2 ; HBr .D. H2 ; N2 .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 15.Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất :

A. Fe3 +B. Al3 +C. Ag +D. Cu2 +

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào dãy điện hóa sắt kẽm kim loại. Từ trái sang phải, tính khử của sắt kẽm kim loại giảm dần và tính oxi hóa của ion tương ứng tăng dần .

Câu 16. Ion nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. K +B. Ag +C. Cu2 +D. Fe2 +

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 17. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Ag .B. Fe .C. Cu .D. Al .

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 18.Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất :

A. Ba2 +B. Ag +C. Zn2 +D. Cu2 +

Xem đáp án

Đáp án B

Dựa vào dãy hoạt động hóa học của sắt kẽm kim loại, từ trái sang phải, tính khử sắt kẽm kim loại giảm dần và tính oxi hóa của ion tương ứng tăng dần .Ba2 + < Zn2 + < Cu2 + < Ag +

Câu 19. Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Au3+, ion có tính oxi hóa mạnh nhất là

A. Fe2 +B. Cu2 +C. Ag +D. Au3 +

Xem đáp án

Đáp án D

Ghi nhớ : Kim loại có tính khử càng yếu thì cation của nó có tính oxi hóa càng mạnhTính oxi hóa : Fe2 + < Cu 2 + < Ag + < Au3 + => Au3 + có tính oxi hóa mạnh nhất

Câu 20. Nhận định nào sau đây là nhận định đúng?

A. Sự oxi hóa là sự mất ( nhường ) electronB. Sự khử là sự mất electron hay cho electronC. Chất oxi hóa là chất nhường electronD. Chất khử là chất nhận electron

Xem đáp án

Đáp án A

Ghi nhớ câu “ khử cho – o nhận ”+ Chất khử là chất cho e ( bị oxi hóa )+ Chất oxi hóa là chất nhận e ( bị khử )Quá trình cho e là quy trình oxi hóa, quy trình nhận e là quy trình khử

Câu 21. Cho hỗn hợp Al, Zn vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 được dung dịch X và chất rắn Y gồm 3 kim loại. Chất rắn Y gồm

A. Al, Zn, Cu .B. Zn, Cu, Ag .C. Al, Cu, Ag .D. Al, Zn, Ag .

Xem đáp án

Đáp án B

Al, Fe phản ứng với hai muối thu hai sắt kẽm kim loại Cu, AgAl + 3A gNO3 → Al ( NO3 ) 3 + 3A g3C u ( NO3 ) 2 + 2A l → 3C u + 2A l ( NO3 ) 3Zn vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu ( NO3 ) 2Zn + Cu ( NO3 ) 2 → Zn ( NO3 ) 2 + CuAl phản ứng với hai muối trước. Thu được ba sắt kẽm kim loại → Zn dưSau phản ứng ba sắt kẽm kim loại là Zn, Cu, Ag

Câu 22. Cho 4 kim loại Fe, Mg, Cu, Zn và 4 dung dịch ZnSO4, AgNO3­, Cu(NO3)2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 dung dịch muối đã cho là

A. Fe .B. Mg .C. Zn .D. Cu .

Xem đáp án

Đáp án B

Trong 4 sắt kẽm kim loại Mg, Cu, Zn, Fe thì theo dãy điện hóa thì Mg có tính khử mạnh nhất và cũng mạnh hơn những sắt kẽm kim loại trong muối do đó nó hoàn toàn có thể khửđược cả 4 dung dịch muối .Phương trình phản ứngMg + ZnSO4 → MgSO4 + ZnMg + 2A gNO3 → Mg ( NO3 ) 2 + 2A gMg + Cu ( NO3 ) 2 → Mg ( NO3 ) 2 + Cu3M g + Al2 ( SO4 ) 3 → 3M gSO4 + 2A l

Câu 23. Ngâm lá kẽm vào các dung dịch muối sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Các dung dịch có xảy ra phản ứng là

A. MgSO4, CuSO4 .B. AlCl3, Pb ( NO3 ) 2 .C. ZnCl2, Pb ( NO3 ) 2 .D. CuSO4, Pb ( NO3 ) 2 .

Xem đáp án

Đáp án D

Kẽm tính năng được với những muối của sắt kẽm kim loại yếu hơn nó → những dung dịch có phản ứng là CuSO4, Pb ( NO3 ) 2Phương trình phản ứngZn + CuSO4 → ZnSO4 + CuZn + Pb ( NO3 ) 2 → Zn ( NO3 ) 2 + Pb

Câu 24. Cho các phát biểu sau :

( 1 ) Các sắt kẽm kim loại kiềm và kiềm thổ trừ ( Mg, Be không tan hoặc ít tan ) đều tan tốt trong nước .( 2 ) Các sắt kẽm kim loại Mg, Fe, Na và Ca chỉ điều chế được bằng chiêu thức điện phân nóng chảy .( 3 ) Các sắt kẽm kim loại Mg, Na và Cu đều khử được ion Ag + trong dung dịch thành Ag .( 4 ) Khi cho Al vào dung dịch FeCl3 dư thu được sắt kẽm kim loại Fe .

Số phát biểu đúng là

A. 4 .B. 3 .C. 2 .D. 1 .

Xem đáp án

Đáp án D

( 1 ) đúng( 2 ) sai vì Fe hoàn toàn có thể điều chế bằng điện phân dung dịch( 3 ) sai K không khử được Ag + trong dung dịch vì2N a + 2H2 O → 2N aOH + H22OH – + 2A g + → Ag2O + H2O( 4 ) sai vì FeCl3 dư : Al + 3F eCl3 → AlCl3 + 3F eCl2…………………..

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Tiếng Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11,….

Ngoài ra, VnDoc. com đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 11 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.