Axit 2 nấc trong phân tử thường có 2 nguyên tử H do phân li 2 nấc, mỗi nấc phân li ra 1 ion H+. Vậy Axit nào sau đây là axit 2 nấc? Cùng Top lời giải trả lời câu hỏi sau:

Câu hỏi: Axit nào sau đây là axit 2 nấc?

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Trả lời:

Đáp án đúng: D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Axit 2 nấc là H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Giải thích của giáo viên Top lời giải vì sao chọn đáp án D

Axit 2 nấc trong phân tử thường có 2 nguyên tử H do phân li 2 nấc, mỗi nấc phân li ra 1 ion H +

⟹ D thỏa mãn.

Bạn đang xem: Axit nào sau đây là axit 2 nấc

Những axit khi tan trong nước mà phân tử điện li 2 nấc ra ion H + là những axit 2 nấc .Đối với những đáp án còn lại :A. Loại vì HCl, CH3COOH là axit 1 nấc .B. Loại vì H3PO4 là axit ba nấc và HNO3 là axit 1 nấc .C. Loại vì HF và HNO3 là axit 1 nấc .*

Kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi

1. Tìm hiểu về Axit

a) Định nghĩa

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì, axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H +Ví dụ : HCl → H + + Cl –

b) Axit nhiều nấc

Axit trong dung dịch nước chỉ phân li một nấc ra ion H + là axit một nấc .Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H + gọi là những axit nhiều nấcVí dụ :***

2. Cách xác định độ mạnh, yếu của axit

Dựa vào sự linh động của nguyên tử Hydro trong axit đó. Nếu H càng linh động, tính axit càng mạnh và ngược lại .Với những axit có oxy trong cùng một nguyên tố, càng ít oxy, axit càng yếuHClO4 > HClO3 > HClO2 > HClOVới những axit của nguyên tố trong cùng chu kỳ luân hồi, khi những nguyên tố ở hóa trị cao nhất, nguyên tố TT có tính phi kim càng yếu thì axit đó càng yếu .HClO4 > H2SO4 > H3PO4Với axit của nguyên tố cùng nhóm A+ Axit có oxy : Tính axit tăng dần từ dưới lên : HIO4 44+ Axit không có oxy : Tính axit giảm dần từ dưới lên : HI > HBr > HCl > HF

Với axit hữu cơ RCOOH

+ Nếu R đẩy electron ( gốc R no ) thì tính axit giảmHCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH .+ Nếu R hút e ( gốc R không no, thơm hoặc có nguyên tố halogen, … ), tính axit sẽ mạnh

3. Phân loại các axit

a) Dựa vào tính chất hóa học

+ ) Axit mạnh : những axit khi tan trong nước phân li trọn vẹn thành ionHCl → H + + Cl -HNO3 → H + + NO3 -+ ) Axit yếu : những axit khi tan trong nước chỉ hoàn toàn có thể phân li một phần ra ionCH3COOH ⇔ H + + CH3COO –

b) Dựa vào nguyên tử oxi

+ ) Axit không có oxi : Ví dụ như HCl, H2S, HI, ..+ ) Axit có oxi : Ví dụ như H2SO4, H3PO4, H2CO3, …

c) Dựa theo số nguyên tử H trong phân tử

+ ) Axit một nấc : trong dung dịch nước chỉ hoàn toàn có thể phân li một nấc ra ion H ++ ) Axit nhiều nấc : trong dung dịch nước có năng lực phân li nhiều nấc ra ion H +

d) Các phân loại khác

+) Axit vô cơ: HCl, HNO3,..

Xem thêm: Lý Thuyết Hoán Vị Là Gì? Quy Tắc Đếm Hoán Vị, Chỉnh Vị, Tổ Hợp

+ ) Axit hữu cơ : HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, …

4. Bài tập vận dụng bổ sung kiến thức về axit 2 nấc

Câu 1. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOHB. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3

Đáp án: D

Câu 2: Tại sao H3PO3 là axit 2 nấc

H3PO3 là axit 2 nấc vì ta thấy trong H3PO3 thì P ko liên kiết với 3 nhóm OH mà chỉ lk với 2 nh OH, đồng thời nó lại link trực tiếp với 1 nt H, do đó việc phân li nt H đó ra khỏi H3PO3 là rất khó

Câu 3: Chứng minh H2S là axit 2 nấc

H2S H(+) + HS(-) ; Ka1 = 1.1*10^ -7

HS ( – ) H ( + ) + S ( 2 – ) ; 1.0 * 10 ^ – 14————————————-

Trên đây Top lời giải và bạn đã tìm hiểu thêm kiến thức về Axit 2 nấc. Chúng tôi mong bạn sẽ có những kiến thức thật bổ ích. Chúc bạn học thật tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.