Định nghĩa axit yếu

Một axit yếu là một axit được phân tách một phần thành những ion của nó trong dung dịch nước hoặc nước. Ngược lại, một axit mạnh phân ly trọn vẹn thành những ion của nó trong nước. Cơ sở phối hợp của một axit yếu là một bazơ yếu, trong khi axit phối hợp của một bazơ yếu là một axit yếu. Ở cùng nồng độ, axit yếu có giá trị pH cao hơn axit mạnh .

Ví dụ về axit yếu

Axit yếu thông dụng hơn nhiều so với axit mạnh .
Chúng được tìm thấy trong đời sống hàng ngày trong giấm ( axit axetic ) và nước chanh ( axit citric ), ví dụ .

Các axit yếu phổ biến bao gồm:

Axit Công thức
axit axetic (axit ethanoic) CH3COOH
axit formic HCOOH
axit hydrocyanic HCN
acid hydrofluoric HF
hydro sunfua H2S
axit trichloracetic CCl3COOH
nước (cả axit yếu và bazơ yếu) H2Ôi

Ion hóa axit yếu

Mũi tên phản ứng cho ion hóa axit mạnh trong nước là một mũi tên đơn thuần hướng từ trái sang phải. Mặt khác, mũi tên phản ứng cho ion hóa axit yếu trong nước là mũi tên kép, cho thấy cả phản ứng thuận và nghịch xảy ra ở trạng thái cân đối. Ở trạng thái cân đối, axit yếu, bazơ phối hợp và ion hydro đều có trong dung dịch nước. Dạng chung của phản ứng ion hóa là :
HÀ H + + A −

Ví dụ, đối với axit axetic, phản ứng hóa học có dạng:

H3COOH ⇌ CH3COO – + H +

Các ion acetate (ở bên phải hoặc sản phẩm) là cơ sở liên hợp của axit axetic.

Tại sao axit yếu là yếu?

Việc axit có bị ion hóa trọn vẹn trong nước hay không nhờ vào vào sự phân cực hoặc phân bổ của những electron trong link hóa học. Khi hai nguyên tử trong một link có giá trị độ âm gần như nhau, những electron được san sẻ đồng đều và dành thời hạn bằng nhau link với một nguyên tử ( link không phân cực ) .
Mặt khác, khi có sự chênh lệch độ âm điện đáng kể giữa những nguyên tử, sẽ có sự phân tách điện tích, trong đó những electron được hút nhiều hơn một nguyên tử so với nguyên tử khác ( link cực hoặc link ion ). Các nguyên tử hydro có điện tích dương nhẹ khi link với một nguyên tố âm điện. Nếu có tỷ lệ electron ít hơn tương quan đến hydro, nó sẽ dễ bị ion hóa hơn và phân tử trở nên có tính axit hơn. Các axit yếu hình thành khi không có đủ độ phân cực giữa nguyên tử hydro và nguyên tử khác trong link để cho phép vô hiệu thuận tiện ion hydro .
Một yếu tố khác tác động ảnh hưởng đến độ mạnh của axit là kích cỡ của nguyên tử link với hydro. Khi size của nguyên tử tăng lên, cường độ link giữa hai nguyên tử giảm. Điều này giúp thuận tiện phá vỡ link để giải phóng hydro và tăng sức mạnh của axit .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.