3 bộ ba không mã hóa axit amin trong 64 bộ ba là:

A.AUG, UGA, UAG

Nội dung chính

 • 3 bộ ba không mã hóa axit amin trong 64 bộ ba là:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 10
 • Video liên quan

B.UAA, AUG, UGA

C.UAG, UAA, AUG

D.UAA, UGA, UAG

Đáp án và lời giải
Đáp án 😀
Lời giải :UAA, UGA, UAG là 3 bộ 3 kết thúc không mã hóa aa .

Vậy đáp án là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 10

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Gen b bịđộtbiếnthànhalenB cóchiềudàigiảm10, 2A0 vàíthơn7 liênkếthiđrôso vớialenb. KhicặpalenBb nhânđôiliêntiếpnămlầnthìsốnuclêôtitmỗiloạimôitrườngnộibàocungcấpchoalenB giảmso vớialenb là
 • Gen cấu trúc ở sinh vật nhân thật có số link hóa trị giữa những nuclêôtit là 2998, hiệu số giữa A với một nuclêôtit khác là 10 %. Trong đó những đoạn intron số nuclêôtit loại A = 300 ; G = 200. Trong đoạn mã hóa axit amin của gen có số lượng từng loại nuclêôtit là :
 • QuátrìnhtựnhânđôicủaADN ở sinhvậtnhânsơcócácđặcđiểm : 1. Diễnra nguyêntắcbổsung, nguyêntắcbánbảotoàn 2. Cả2 mạchđơnđềulàmkhuônđểtổnghợpmạchmới. 3. Mạchđơnmớiđượctổnghợptheochiều3 → 5 4. KhiphântửADN tựnhânđôicả2 mạchmớiđềupháttriểndầnvớisựhoạtđộngcủacácchạcchữY trêncácđơnvịtáibản ; 5. Qua mộtsốlầnnhânđôitạora 2 phântửADN con cócấutrúcgiốngnhauvàgiốngvớiADN mẹ. Sốphátbiểusailà :
 • Trong quy trình nhân đôi ADN, ADN-polimeraza vận động và di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN :
 • Mộtgen có1200 nuclêôtitvàcó30 % ađênin. Do độtbiếnchiềudàicủagen giảm10, 2 Aovàkém7 liênkếthydrô. Sốnuclêôtittựdo từngloạimàmôitrườngphảicungcấpđểchogen độtbiếntựnhânđôiliêntiếp2 lầnlà :
 • MộtphântửADN mạchképthẳngcủasinhvậtnhânsơcóchiềudài4080 A0. Trênmạch1 củagen cóA1 = 260 nu, T1 = 220 nu. Gen nàythựchiệntựsaomộtsốlầnsaukhikếtthúcđãtạora tấtcả64 chuỗipolinucleotit. Sốnu từngloạimàmôitrườngnộibàocungcấpchoquátrìnhtáibảncủagen nóitrênlà :
 • Gen có chiều dài 2550A ovà có 1900 link hyđrô. Gen bị đột biến thêm 1 cặp A-T. Số lượng từng loại nuclêôtit thiên nhiên và môi trường phân phối cho gen đột biến tự sao 4 lần là :
 • Trong số những đặc thù của mã di truyền, hiện tượng kỳ lạ thoái hóa mã di truyền biểu lộ ở góc nhìn nào dưới đây ?
 • Điều nào sau đây sai khi nói về quá trình nhân đôi AND?

 • Trong 4 phát biểu nói trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

 • Nói về bộ mã di truyền ở sinh vật có một số ít đánh giá và nhận định như sau : ( 1 ) Bảng mã di truyền của mỗi sinh vật có đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau và đặc trưng cho sinh vật đó. ( 2 ) Mã di truyền được đọc từ một điểm xác lập theotừng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau. ( 3 ) Trên mARN, mã di truyền được đọc theochiều từ 5 ’ → 3 ’. ( 4 ) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền. ( 5 ) Mã di truyền có tính phổ cập, tức là một bộ ba hoàn toàn có thể mã hóa cho một hoặc 1 số ít axit amin. ( 6 ) Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa những axit amin. ( 7 ) Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác lập một loại axit amin trừ AUG và UGG. Trong những đánh giá và nhận định trên, có bao nhiêu đánh giá và nhận định khôngđúng ?
 • Khinóivềcơchếdi truyềnở sinhvậtnhânthực, trongđiềukiệnkhôngcóđộtbiếnxảyra, cónhữngphátbiểusau : ( 1 ) SựnhânđôiADN xảyra ở nhiềuđiểmtrongmỗiphântửADN tạora nhiềuđơnvịtáibản. ( 2 ) Trongquátrìnhdịchmã, sựkếtcặpgiữacácnuclêôtittheonguyêntắcbổsung diễnra ở tấtcảcácnuclêôtitcủaphântửmARN. ( 3 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, sựkếtcặpgiữacácnuclêôtittheonguyêntắcbổsung diễnra ở tấtcảcácnuclêôtittrênmỗimạchđơn. ( 4 ) Trongquátrìnhphiênmã, sựkếtcặpgiữacácnuclêôtittheonguyêntắcbổsung diễnra ở tấtcảcácnuclêôtittrênmạchmãgốcở vùngmãhóa. ( 5 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, tạimỗiđơnvịtáibản, enzimligazachỉtácđộngvàomộtmạchmớiđượctổnghợp. Trongcácphátbiểutrên, cóbao nhiêuphátbiểukhôngđúng ?
 • Sốđápánkhôngđúng : 1. HầuhếtcácđoạnOkazaki ở sinhvậtnhânsơcókíchthướcvàokhoảng1000 – 2000 cặpnucleotit2. NhiềubộbakhácnhaucóthểcùngmãhoáchomộtaxitamintrừAUG vàUGG 3. 61 bộbathamgiamãhóaaxitamin4. Trongphiênmã, sựkếtcặpcácnuclêôtittheonguyêntắcbổsung xảyra ở tấtcảcácnuclêôtittrongvùngmãhoácủagen. 5. Trêncảhaimạchkhuôn, ADN pôlimerazađềudi chuyểntheochiều5 ’ 3 ’ đểtổnghợpmạchmớitheochiều3 ’ → 5 ’ .
 • Một phân tử ADN ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100A0. Phân tử đó bị đột biến tạo ra ADN đột biến có 3000 link phopohodieste và số nucleotit loại A là 601 nucleotit. Kết luận nào không đúng ?
 • Các côđon nào dưới đây không mã hóa axit amin?

 • Một gen có chiều dài 408nm và số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1 của gen có 200T và số nuclêôtit loại G chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Tỉ lệ

  III. Tỉ lệ

 • Khi nói về quá trình nhân dôi ADN ờ sinh vật nhân sơ, có bao nhiêu kết luận dưới đây là đúng?

  ( 1 ) Quá trình nhân đôi có sự hình thành những đoạn okazaki .
  ( 2 ) Nucleotide mới được tổng hợp link vào đầu 3 * của mạch mới .
  ( 3 ) Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu sao chép .
  ( 4 ) Quá trình sao chép diễn ra theo nguyên tắc bổ trợ và nguyên tắc bán bảo toàn .
  ( 5 ) Enzyme ADN polymeraza có năng lực tự khởi đầu quy trình tổng hợp mạch mới .
  ( 6 ) Quá trình sao chép sử dụng 8 loại nucleotide làm nguyên vật liệu .

 • Mạch 1 của gen có hiệu số giữa G va A ( G – A ) bằng 10 % tống số nucleotit cùa mạch. Trên mạch 2, hiệu số giữa A và X ( A – X ) bằng 10 % và giữa X và G ( X – G ) bằng 20 % số nucleotit của mạch Tỷ lệ % từng loại nucleotit của gen trên là :
 • Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, những phát biểu nào sau đây sai ?

  Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ trợ và bán bảo toàn
  Quá trình nhân đôi ADN khi nào cũng diễn ra đồng thời với quy trình phiên mã Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều vận động và di chuyển theo chiều 5 ’ → 3 ’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3 ‘ → 5 ’ .
  Trong mỗi phân tử ADN được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của ADN bắt đầu Enzyme ADN pôlimeraza tự tổng hợp 2 mạch mới bổ trợ với 2 mạch khuôn .

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ở miền nhiệt đới nơi có thể trồng được lúa mì là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.