BÀI 2.

AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Axit

– Theo thuyết A-rê-ni-ut : Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H +HCl → H + + Cl — Axit nhiều nấc : Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H + gọi là những axit nhiều nấc .

Ví dụ : H2SO4, H3PO4….

Bạn đang đọc: Axit, bazơ và muối – ICAN

H3PO4 ⇌ H + + H2PO4 –H2PO4 – ⇌ H + + HPO42 –HPO42 – ⇌ H + + PO43 –

2. Bazơ

Theo thuyết A-rê-ni-ut : Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH -NaOH → Na + + OH –

3. Hiđroxit lưỡng tính

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ .Zn ( OH ) 2 ⇌ Zn2 + + 2OH – ;Zn ( OH ) 2 ⇌ ZnO22 – + 2H +

4. Muối

– Muối là hợp chất, khi tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại ( hoặc cation NH4 + ) và anion gốc axit .Na2CO3 → 2N a + + CO32 — Phân loại :+ Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không có năng lực phân li ra ion H + .Ví dụ : NaCl, ( NH4 ) 2SO4 …+ Muối axit là muối mà anion gốc axit có khá năng phân li ra ion H + .Ví dụ : KHSO4, NaHCO3, NaH2PO4 …NaHCO3 → Na + + HCO3 -HCO3 – ⇌ H + + CO32 — Sự điện li của muối trong nước tạo cation sắt kẽm kim loại ( hoặc NH4 + ) và anion gốc axit .

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Phương pháp tính nồng độ mol của những ion trong dung dịch khi biết nồng độ mol của chất :

Bước 1: Viết quá trình phân li của chất

Bước 2: Sử dụng cách tính theo phương trình phản ứng để từ nồng độ mol của chất tính được nồng độ mol của các ion.

C. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 10 SGK Hóa học 11):

Phát biểu những định nghĩa axit, axit một nấc và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối trung hoà, muối axit ? Lấy những thí dụ minh hoạ và viết phương trình điện li của chúng .

Hướng dẫn giải:

Axit: là những chất phân li trong nước ra ion H+

HCl → H + + Cl –H2S ⇌ 2H + + S2 –

Axit một nấc: là những axit chỉ phân li một nấc ra ion H+ thí dụ như HCl, HBr…

HCl → H + + Cl –

Axit nhiều nấc là những axit phân li nhiều lần ra H+

H3PO4 ⇌ H + + H2PO4 –H2PO4 – ⇌ H + + HPO42 -HPO42 – ⇌ H + + PO43 –

Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH–

Ba ( OH ) 2 ⇌ Ba2 + + 2OH –

Hiđroxit lưỡng tính: là những chất khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

Ví dụ : Zn ( OH ) 2, Al ( OH ) 3, Be ( OH ) 2 …+ phân li kiểu bazơ : Al ( OH ) 3 ⇌ Al3 + + 3OH –+ phân li kiểu axit : Al ( OH ) 3 ⇌ AlO2 – + H + + H2O

Muối trung hoà: là những muối mà phân tử không còn khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ : NaCl, K2SO4, …Al ( NO3 ) 3 → Al3 + + 3NO3 –

Muối axit: là muối mà trong phân tử vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+

Ví dụ : NaHSO3, NaHCO3, …NaHSO3 → Na + + HSO3 –Gốc axit HSO3 – lại phân li ra H +

HSO3– ⇌ H+ + SO32-

Bài 2 (trang 10 SGK Hóa học 11):

Viết phương trình điện li của những chất sau :a. Các axit yếu H2S ; H2CO3b. Bazơ mạnh : LiOHc. Các muối : K2CO3, NaClO, NaHSd. Hiđroxit lưỡng tính : Sn ( OH ) 2

Hướng dẫn giải:

a. Các axit yếu H2S ; H2CO3 :H2S ⇆ H + + HS –HS – ⇆ H + + S2 -H2CO3 ⇆ H + + HCO3 –HCO3 – ⇆ H + + CO32 -b. Bazơ mạnh LiOHLiOH → Li + + OH –c. Các muối K2CO3, NaClO, NaHSK2CO3 → 2K + + CO32 -NaClO → Na + + ClO –NaHS → Na + + HS –HS – ⇆ H + + S2 -d. Hiđroxit lưỡng tính Sn ( OH ) 2 :Sn ( OH ) 2 ⇆ Sn2 + + 2OH –Sn ( OH ) 2 ( hoặc H2SnO2 ) ⇆ 2H + + SnO22 –

Bài 3 (trang 10 SGK Hóa học 11):

Theo thuyết A-re-ni-ut, Kết luận nào sau đây đúng ?A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit .B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ .C. Một hợp chất có năng lực phân li ra cation H + trong nước là axit .D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử .

Hướng dẫn giải:

Chọn C .

Bài 4 (trang 10 SGK Hóa học 11):

Với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ lỡ sự điện li của nước, thì nhìn nhận nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?A. [ H + ] = 0,10 MB. [ H + ] < [ CH3COO – ]C. [ H + ] > [ CH3COO – ]D. [ H + ] < 0,10 M

Hướng dẫn giải:

Chọn D .Do CH3COOH là chất điện li yếu nên trong nước chỉ phân li một phầnCH3COOH ⇌ H + + CH3COO –Vì vậy [ H + ] < [ CH3COOH ] hay [ H + ] < 0,10 M

Bài 5 (trang 10 SGK Hóa học 11):

Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,10 M nếu bỏ lỡ sự điện li của nước, thì nhìn nhận nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng ?A. [ H + ] = 0,10 M ; B. [ H + ] < [ NO3 – ]C. [ H + ] < [ NO3 – ] ; D. [ H + ] < 0,10 M

Hướng dẫn giải:

Chọn A .Do HNO3 là chất điện li mạnh nên nó phân li trọn vẹn trong dung dịchHNO3 → H + + NO3 –

0,1 ® 0,1

⇒ [ H + ] = 0,1 MTrên đây là gợi ý giải bài tập Hóa 11 bài Axit, bazơ và muối do giáo viên Ican trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc những bạn học tập vui tươi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.