Chất nào sau đây là muối axit được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc biết thế nào là muối axit cũng như lấy ví dụ muối axit, giúp những bạn học viên trọn vẹn hoàn toàn có thể nắm được nội dung khái niệm cách tốt nhất. Từ đó vận dụng vào giải những dạng câu hỏi bài tập đối sánh tương quan. Mời những bạn khám phá thêm .

>> Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan 

Muối nào sau đây là muối axit ?

A. Na2CO3 .
B. CH3COONa .
C. NaClO .
D. NaHSO4 .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Phân tử NaHSO4 có chứa nguyên tử H và có năng lượng phân li ra H + :

NaHSO4 → Na + + HSO4 −
HSO4 − ⇔ H + + SO42 −

Muối axit là gì ?

Muối axit là muối mà trong gốc axit vẫn còn năng lực phân li ra H ⁺. Hóa trị của gốc axit này bằng số nguyên tử H đã được sửa chữa thay thế .
Ví dụ về muối axit : NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4, …
Nếu anion gốc axit còn hidro có tính axit thì gốc này sẽ liên tục phân li ra ion H + yếu .
Ví dụ :
NaHCO3 => Na + + HCO3 –
HCO3 ⁻ => H + + CO32 –
Muối là một hợp chất hóa học gồm một tổng hợp ion những cation và anion. Trong đó, cation là ion mang điện tích dương ( + ), anion là ion mang điện tích âm ( – ) .
Công thức hóa học của muối axit gồm 2 phần, đó là : Kim loại và gốc axit .
Ví dụ :
Muối Ba ( HCO3 ­ ) 2 gồm sắt kẽm kim loại Ba và 2 gốc axit – HCO3 .

Câu hỏi bài tập liên quan 

Câu 1.Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là

A. HNO3, Ca ( OH ) 2, KHSO4, Mg ( NO3 ) 2 .
B. HNO3, Ca ( OH ) 2, KHSO4, Na2SO4 .

C. NaCl, Na2SO4, Ca ( OH ) 2 .
D. HNO3, NaCl, Na2SO4 .
Xem đáp án

Đáp án B

Ba ( HCO3 ) 2 + 2HNO3 → Ba ( NO3 ) 2 + 2CO2 + 2H2 O
Ba ( HCO3 ) 2 + Ca ( OH ) 2 → BaCO3 + CaCO3 + 2H2 O
2KHSO4 + Ba ( HCO3 ) 2 → 2H2 O + K2SO4 + 2CO2 + BaSO4
Ba ( HCO3 ) 2 + Na2SO4 → 2N aHCO3 + BaSO4

Câu 2. Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3 .
B. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH .
C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl .
D. Sục CO2 tới dư vào dung dịch Ca ( OH ) 2 .
Xem đáp án

Đáp án B

B : AlCl3 ( dư ) + 3N aOH → Al ( OH ) 3 ↓ + 3N aCl .
A : 4N aOH ( dư ) + AlCl3 → NaAlO2 + 3N aCl + 2H2 O

C : CaCO3 + 2HC l → CaCl2 + H2O + CO2 ↑

D : 2CO2 ( dư ) + Ca ( OH ) 2 → Ca ( HCO3 ) 2

Câu 3. Theo thuyết A-rê-ni-ut, kết luận nào sao đây là đúng?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit .
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ .
C. Một hợp chất có năng lực phân li ra cation H + trong nước là axit .
D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử .
Xem đáp án

Đáp án C

Câu 4. Trong các chất sau, chất nào là muối axit

A. H3PO4
B. NaH2PO4
C. NaCl
D. NaAlO2
Xem đáp án

Đáp án B

Câu 5. Chất nào sau đây là muối axit

A. NaHSO4 .
B. NaCl .
C. KNO3 .
D. Na2SO4 .
Xem đáp án

Đáp án A

Câu 6. Dãy chất nào sau đây gồm các muối axit

A. NaHSO4, KHSO3, K2HPO3, KHCO3 .
B. KHS, NaHS, KH2PO3, NaH2PO4 .
C. NaHS, KHS, K2HPO3, Na2HPO4 .
D. NaHCO3, KHSO3, K3PO4, NaH2PO4 .
Xem đáp án
Đáp án B

Câu 7. Dãy muối tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Na2CO3, Na2SO3, NaCl
B. BaCO3, Na2SO3, CaCl2
C. CaCO3, CaCl2, MgCl2
D. BaCl2, Na2CO3, Mg ( NO3 ) 2
Xem đáp án

Đáp án B

… … … … … … … … … … … … ..
Trên đây Tip. edu.vn vừa trình làng tới những bạn bài viết Chất nào sau đây là muối axit, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …
Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.