Sự khác biệt giữa axit yếu và axit mạnh

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa axit mạnh và yếu

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Axit mạnh

Các axit mạnh phân ly trọn vẹn thành những ion của chúng trong nước, tạo ra một hoặc nhiều proton ( cation hydro ) trên mỗi phân tử. Chỉ có 7 axit mạnh thường gặp .

 • HCl – axit clohydric
 • HNO 3 – axit nitric
 • H 2 SO 4 – axit sunfuric ( HSO 4 – là một axit yếu)
 • HBr – axit hydrobromic
 • HI – axit hydroiodic
 • HClO 4 – axit pecloric
 • HClO 3 – axit cloric

Ví dụ về phản ứng ion hóa gồm có :HCl → H + + Cl -HNO 3 → H + + NO 3 -H 2 SO 4 → 2H + + SO 4 2 -Lưu ý sự tạo ra những ion hydro tích điện dương và cả mũi tên phản ứng, chỉ hướng về bên phải. Tất cả những chất phản ứng ( axit ) được ion hóa thành mẫu sản phẩm .

Axit yếu

Axit yếu không phân ly trọn vẹn thành những ion của chúng trong nước. Ví dụ, HF phân ly thành những ion H + và F – trong nước, nhưng một số ít HF vẫn còn trong dung dịch, vì thế nó không phải là một axit mạnh. Có nhiều axit yếu hơn axit mạnh. Hầu hết những axit hữu cơ là axit yếu. Đây là list từng phần, theo thứ tự từ mạnh nhất đến yếu nhất .

 • HO 2 C 2 O 2 H – axit oxalic
 • H 2 SO 3 – axit lưu huỳnh
 • HSO 4 – – ion hydro sunfat
 • H 3 PO 4 – axit photphoric
 • HNO 2 – axit nitrơ
 • HF – axit flohydric
 • HCO 2 H – axit metanoic
 • C 6 H 5 COOH – axit benzoic
 • CH 3 COOH – axit axetic
 • HCOOH – axit fomic

Axit yếu ion hóa không trọn vẹn. Một phản ứng ví dụ là sự phân ly của axit ethanoic trong nước để tạo ra những cation hydroxonium và anion ethanoat :CH 3 COOH + H 2 O ⇆ H 3 O + + CH 3 COO -Lưu ý mũi tên phản ứng trong phương trình hóa học chỉ cả hai hướng. Chỉ khoảng chừng 1 % axit ethanoic chuyển thành ion, trong khi phần còn lại là axit ethanoic. Phản ứng thực thi theo cả hai chiều. Phản ứng thuận tiện hơn phản ứng thuận, vì thế những ion thuận tiện chuyển trở lại thành axit yếu và nước.

Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

trung học phổ thông Sóc Trăng Send an email0 5 phútSự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Ở những lớp học trước những em đã được học về đặc thù hoá học của Axit, bazo và muối, những em cũng đã biết được 1 số ít axit mạnh như HCl, H2SO4, HNO3 axit yếu như H2S, H2CO3 bazo mạnh là NaOH, KOH, …Bài viết gần đây

 • Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

  Tính chất hoá học của Cacbon (C), bài tập về cacbon – hoá 11 bài 15

 • Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

  Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập – hoá lớp 11

 • Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

  Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập – hoá 11 bài 16

 • Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

  Mục lục sách giáo khoa (SGK) Hóa 11 – Lý thuyết và bài tập Hóa học 11

Vậy bằng cách nào tất cả chúng ta phân biệt và xác lập được axit nào mạnh, axit nào yếu, bazo nào mạnh và bazo nào yếu chính là vướng mắc của hầu hết những em học viên. Để giải đáp vướng mắc đó, bài viết này tất cả chúng ta cùng khám phá những địa thế căn cứ đểxác định độ mạnh yếu của những axit và bazo .Bạn đang xem : Cách xác lập và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu – hoá lớp 11

I. Axit là gì? cách phân biệt và xác định Axit mạnh, Axit yếu?

1. Axit là gì?

• Định nghĩa axit:

+ Thuyết điện li : Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H + .+ Thuyết Bronsted : Axit là những chất có năng lực cho proton ( ion H + ) .

• Axit và bazơ theo quan điểm của Bronsted

– Axit gồm:

+ Các axit vô cơ, hữu cơ : HCl, H2SO4, CH3COOH, ( COOH ) 2, …+ Các sắt kẽm kim loại ở dạng hiđrat hóa ( trừ những ion Na +, K +, Ba2 + và Ca2 + ) : Al ( H2O ) 33 +, Cu ( H2O ) 22 +, …+ Các ion : H +, NH4 +, H3O +, RNH3 +, HSO4 –, …Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

2. Cách xác định axit mạnh, axit yếu

a) So sánh định tính tính axit của các axit

– Nguyên tắc chung : Nguyên tử H càng linh động thì tính axit càng mạnh .– Đối với những axit có oxi của cùng một nguyên tố : càng nhiều O tính axit càng mạnh .HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4– Đối với axit của những nguyên tố trong cùng chu kì : nguyên tố TT có tính phi kim càng mạnh thì tính axit của axit càng mạnh ( những nguyên tố đều ở mức hóa trị cao nhất ) .

H3PO4< H2SO4< HClO4

– Đối với axit của các nguyên tố trong cùng một nhóm A thì:

+ Axit không có oxi: tính axit tăng dần từ trên xuống dưới:

HF < HCl < HBr < HI(do bán kính ion X–tăng)

+ Axit có O: tính axit giảm dần từ trên xuống dưới:

HClO4> HBrO4> HIO4(do độ âm điện của X giảm dần)

– Với các axit hữu cơ RCOOH: (nguyên tử H được coi không có khả năng hút hoặc đẩy e)

+ Nếu gốc R no ( đẩy e ) làm giảm tính axit. Gốc R no càng nhiều nguyên tử C thì năng lực đẩy e càng mạnh : HCOOH > CH3COOH > CH3CH2COOH > CH3CH2CH2COOH > n-C4H9COOH .+ Nếu gốc R hút e ( không no, thơm hoặc có halogen … ) sẽ làm tăng tính axit .

* Xét với gốc R có chứa nguyên tử halogen:

+ Halogen có độ âm điện càng lớn thì tính axit càng mạnh:

CH2FCOOH > CH2ClCOOH > CH2BrCOOH > CH2ICOOH > CH3COOH

+ Gốc R có chứa càng nhiều nguyên tử halogen thì tính axit càng mạnh:

Cl3CCOOH > Cl2CHCOOH > ClCH2COOH > CH3COOH

+ Nguyên tử halogen càng nằm gần nhóm COOH thì tính axit càng mạnh:

CH3CH2CHClCOOH > CH3CHClCH2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH– Với một cặp axit / bazơ phối hợp : tính axit càng mạnh thì bazơ phối hợp của nó càng yếu và ngược lại .– Với một phản ứng : axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối ( trường hợp trừ một số ít đặc biệt quan trọng ) .

b) So sánh định lượng tính axit của các axit

– Với axit HX trong nước có cân đối :HX ↔ H + + X – ta có hằng số phân ly axit : KA– KAchỉ nhờ vào nhiệt độ, thực chất của axit. Giá trị của KAcàng lớn tính axit của axit càng mạnh .

II. Bazo là gì? Cách phân biệt và xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

1.Bazơ là gì?

Định nghĩa Bazo:

+ Thuyết điện li : Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH – .+ Thuyết Bronsted : Bazơ là những chất có năng lực nhận proton ( nhận H + ) .

•Bazơ gồm:

+ Oxit và hiđroxit của sắt kẽm kim loại ( trừ những oxit và hiđroxit lưỡng tính : Al2O3, Al ( OH ) 3, ZnO, Zn ( OH ) 2 … ) .+ Các anion gốc axit không mạnh không còn H hoàn toàn có thể tách thành ion H + ( CO32 -, CH3COO –, S2 -, SO32 -, C6H5O – … ) .

+ NH3và các amin: C6H5NH2, CH3NH2…

2. Cách phân biệt và xác định Bazơ mạnh, Bazơ yếu?

a) So sánh định tínhtính bazơ của các bazơ

– Nguyên tắc chung : năng lực nhận H + càng lớn thì tính bazơ càng mạnh .– Với oxit, hiđroxit của những sắt kẽm kim loại trong cùng một chu kì : tính bazơ giảm dần từ trái sang phải .NaOH > Mg ( OH ) 2 > Al ( OH ) 3 và Na2O > MgO > Al2O3– Với những nguyên tố thuộc cùng một nhóm A : tính bazơ của oxit, hidroxit tăng dần từ trên xuống dưới .LiOH < NaOH < KOH < RbOH– Với amin và amoniac : Gốc R đẩy e làm tăng tính bazơ ngược lại gốc R hút e làm giảm tính bazơ .( C6H5 ) 3N < ( C6H5 ) 2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < ( CH3 ) 2NH– Trong một phản ứng bazơ mạnh đẩy bazơ yếu khỏi muối .– Axit càng mạnh thì bazơ phối hợp càng yếu và ngược lại .

b) So sánh định lượngtính bazơ của các bazơ

– Với bazơ B trong nước có phương trình phân ly là :B + H2O ↔ HB + OH – ta có hằng số phân ly bazơ KB .– KBchỉ phụ thuộc vào thực chất bazơ và nhiệt độ. Giá trị KBcàng lớn thì bazơ càng mạnh .

III. Chất lưỡng tính

– Định nghĩa:

+ Thuyết điện li : Chất lưỡng tính là chất trong nước hoàn toàn có thể phân li theo cả kiểu axit và kiểu bazơ .+ Thuyết Bronsted : Chất lưỡng tính là những chất vừa có năng lực cho proton H +, vừa có năng lực nhận proton H + .

– Chất lưỡng tính gồm:

+ H2O, oxit và hiđroxit lưỡng tính ( ZnO, Zn ( OH ) 2, Al2O3, Al ( OH ) 3, Cr2O3, Cr ( OH ) 3 … )+ Aminoaxit, muối amoni của axit hữu cơ ( R ( COOH ) x ( NH2 ) y, RCOONH4 … )+ Anion gốc axit không mạnh vẫn còn năng lực tách H + ( HCO3 –, HS –, HSO3 ‑, H2PO4 –, HPO42 – … )

IV.Chất trung tính

– Là những chất không có năng lực cho và nhận proton ( H + ) .– Chất trung tính gồm :+ Cation của bazơ mạnh : K +, Na +, Ca2 +, Ba2 + .+ Anion của axit mạnh không còn H : Cl –, SO42 -, Br –, I –, NO3 – …

V.Sự kết hợp giữa các ion

– Các tín hiệu nhận ra axit, bazơ, lưỡng tính, trung tính qua sự phối hợp của những ion như sau :• Các gốc axit của axit mạnh ( Cl –, NO3 –, SO42 -, … ) và những gốc bazơ của bazơ mạnh ( Na +, K +, Ba2 +, Ca2 + ) được xem là trung tính .• Các gốc axit của axit yếu ( ClO –, NO2 –, SO32 -, … ) được xem là bazơ .• Các gốc bazơ của bazơ yếu ( NH4 +, Al ( H2O ) 3 + ) và những gốc axit ( có H phân ly thành H + ) của axit mạnh được xem là axit .• Các gốc axit ( có H phân ly thành H + ) của axit yếu : lưỡng tính .

Hy vọng với bài viết về cáchxác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu và bài tập vận dụng ở trên giúp ích cho các em. Mọi góp ý và thắc mắc các em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tập tốt!

¤Các bài viết xem nhiều:

Đăng bởi : THPT Sóc TrăngChuyên mục : Giáo DụcTagsHóa Học 11trung học phổ thông Sóc Trăng Send an email0 5 phút

Nêu sự khác nhau về tính chất hóa học giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa axit mạnh và yếu và các bazơ

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếuMạnh mẽ so với những axit yếu so với những gốc axit được xác lập trong một số ít cách của những nhà khoa học khác nhau. Arrhenius định nghĩa axit là chất trao tặng H3O + trong

Sự khác biệt giữa axit sulfuric và axit sulfuric | Axit sulfuric so với axit sulfuric

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa axit mạnh và yếu

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếuSự độc lạ giữa axit mạnh và yếu là gì ? Axit mạnh là những phân tử phân ly trọn vẹn thành những ion của chúng khi ở trong nước ; axit yếu ..

Bài ViếT Thú Vị

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa vi khuẩn và vi khuẩn lam

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa T3 và T4

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa sắc ký chuẩn bị và phân tích

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa BCAA và CLA

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa Ossification nội bào và Ossization nội bào

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

Sự khác biệt giữa Centromere và Chromomere

Đề XuấT – 2022

 • Sự khác biệt giữa Methodist và Presbyterian
 • Sự khác biệt giữa bà mụ và bác sĩ sản khoa
 • Sự khác biệt giữa MLA và Chicago
 • Sự khác biệt giữa Mentoring và Huấn luyện

Các LoạI Phổ BiếN

 • Chiếc ô tô
 • Kinh doanh
 • Quốc gia
 • Giáo dục
 • Sức khoẻ
 • Ngôn ngữ
 • Cuộc sống Phong cách
 • NT
 • Khác
 • Người
 • Công cộng
 • Thể thao & Thể hình
 • Công nghệ
 • V1
 • Blog
 • Tin tức

Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếuvie.weblogographic.com© Copyright 2022

Editor Choice

Bài ViếT Thú Vị

 • Sự khác biệt giữa người Ả Rập và người Ba Tư

  Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếu

 • Sự khác biệt giữa Malaysia và Indonesia

  Sự khác nhau giữa axit mạnh và axit yếuMalaysia và Indonesia Châu Á đã chiếm được trái tim của rất nhiều khách du lịch vì sự phong phú trong văn hoá và truyền thống cuội nguồn. Người quốc tế thậm chí còn định cư và sống ở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.