Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt PHẢN ỨNG AXIT BAZƠ VÀ THỨ TỰ PHẢN ỨNG AXIT BAZƠ nhằm mục đích tương hỗ cho những bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc những bạn học tốt môn học này .

1. Phản ứng axit – bazơ

– Phản ứng axit – bazơ là phản ứng trong đó có sự nhường và nhận proton (H+).

– Phản ứng axit – bazơ xảy ra theo chiều : Axit mạnh + Bazơ mạnh → Axit yếu hơn + Bazơ yếu hơn .

Chú ý: Các trường hợp ngoại lệ:

+ Tạo thành kết tủa khó tan phản ứng vẫn xảy ra được dù axit hoặc bazơ tạo thành mạnh hơn khởi đầu .
CuSO4 + H2S → CuS + H2SO4 ( CuS rất khó tan )
Pb ( NO3 ) 2 + H2S → PbS + 2HNO3 ( PbS rất khó tan )
+ Axit khó bay hơi đẩy được axit dễ bay hơi ( cả 2 axit đều mạnh ) :
H2SO4 đậm đặc + NaCl rắn → NaHSO4 + HCl ( < 2500C )

2. Thứ tự phản ứng axit – bazơ (quy luật cạnh tranh)

a. Khi cho dung dịch chứa 1 axit vào dung dịch chứa nhiều bazơ

– Nguyên tắc : Các bazơ sẽ phản ứng theo thứ tự : axit + bazơ mạnh trước sau đó đến lượt axit + bazơ yếu ( nếu axit nhiều thì hoàn toàn có thể coi những bazơ phản ứng đồng thời ) .

– Một số ví dụ :
VD1 : Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa đồng thời chứa NaOH và NaAlO2 ­ :
HCl + NaOH → H2O + NaCl ( khởi đầu không thấy có hiện tượng kỳ lạ kết tủa )
H2O + HCl + NaAlO2 → Al ( OH ) 3 + NaCl ( Open kết tủa và kết tủa tăng dần )
3HC l + Al ( OH ) 3 → AlCl3 + 3H2 O ( kết tủa tan đến hết )
VD2 : Cho từ từ dung dịch chứa hỗn hợp NaOH và NaAlO2 vào dung dịch HCl : vì HCl nhiều nên tất cả chúng ta không quan sát thấy hiện tượng kỳ lạ kết tủa :
HCl + NaOH → H2O + NaCl

4HCl + NaAlO2 → AlCl3 + NaCl + 2H2O

VD3 : Khi cho từ từ dung dịch chứa HCl vào dung dịch có chứa Na2CO3 và NaHCO3 :
HCl + Na2CO3 → NaCl + NaHCO3 ( không thấy có hiện tượng kỳ lạ Open bọt khí )
HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O ( có khí thoát ra )
VD4 : Cho từ từ dung dịch chứa NaHCO3 và Na2CO3 vào dung dịch HCl : ngay lập tức quan sát thấy hiện tượng kỳ lạ có khí thoát ra :
Na2CO3 + 2HC l → 2N aCl + H2O + CO2
NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

b. Khi cho dung dịch chứa 1 bazơ vào dung dịch có chứa nhiều axit

– Nguyên tắc : Các axit sẽ phản ứng theo thứ tự từ mạnh đến yếu. Nếu bazơ nhiều thì coi những phản ứng xảy ra đồng thời .
VD5 : Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa đồng thời cả HCl và AlCl3 :
NaOH + HCl → NaCl + H2O ( không có kết tủa Open )
3N aOH + AlCl3 → Al ( OH ) 3 + 3N aCl ( có kết tủa Open và kết tủa tăng dần )
NaOH + Al ( OH ) 3 → NaAlO2 + 2H2 O ( kết tủa tan đến hết )
VD6 : Cho từ từ dung dịch chứa HCl và AlCl3 vào dung dịch có chứa NaOH :
HCl + NaOH → NaCl + H2O
AlCl3 + 4N aOH → NaAlO2 + 3N aCl + 2H2 O ( không thấy có kết tủa )

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT


ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng
Hotline: 0905540067 – 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.