Theo thuyết Areniut thì chất nào sau đây là axit ?

Nội dung chính

  • Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?
  • Bài tập trắc nghiệm 15 phút 1. Khái niệm chất điện ly, sự điện ly, axit – bazơ – muối – hidroxit lưỡng tính – Hóa học 11 – Đề số 9
  • Video liên quan

A. B. C. D. Chất nào sau đây là axit theo a – rê – ni – uyt ? A. HClO. B. CsOH. C. NH 4 Cl. D. CH 3 COONa. Theo A-rê-ni-ut chất nào dưới đây là axit ?A. C r ( N O 3 ) 3B. H B r O 3C. C d S O 4D. CsOH Theo triết lý A-rê-ni-ut, Kết luận nào sau đây là đúng ?

A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hidro là axit

B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ

C. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H +  trong nước là axit

D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử

Theo A-rê-ni-ut, axit là A. chất khi tan trong nước phân li ra anion H +. B. chất khi tan trong nước phân li ra cation H +. C. chất khi tan trong nước phân li ra anion OH -. D. Tất cả đều sai. Theo thuyết A-re-ni-ut, Kết luận nào sau đây đúng ? A. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là một axit. B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ. C. Một hợp chất có khả năngphân li ra cation H + trong nước là axit. D. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử. ( a ) Trong những phản ứng hóa học, flo chỉ biểu lộ tính oxi hóa ; ( c ) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng ; ( e ) Tính khử của những ion halogenua tăng dần theo thứ tự : F -, Cl -, Br -, I – Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 

1. Trong 4 chất sau, chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất là ?

A. eten .B. propen .C. but-1-en .D. pent-1-en .2. Chất nào dưới đây không tác đụng với dung dịch A g N O 3 trong amoniac ?A. but-1-inB. but-2-inC. propinD. etin3. Chất nào sau đây không công dụng với B r 2 ( tan trong C C l 4 ) là ?A. but-1-in .B. but-1-en .C. xiclobutan .D. xiclopropan.

Theo thuyết Areniut, chất nào sau đây là axit?

A. NH3.

B. KOH.

C. C2H5OH.

D. CH3COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án 😀
Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút 1. Khái niệm chất điện ly, sự điện ly, axit – bazơ – muối – hidroxit lưỡng tính – Hóa học 11 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

  • Mặt hàng nào không được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam?

  • Nội dung nào dưới đây không đúng với quyền được phát triển?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.